ORGANISATIE ADVISEUR EN DESKUNDIGEN ADVIES

E. J. Joëls
1978 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Plaatsbepaling Op voorstel van de redactie dient het onderw erp "organisatie-adviseur en deskun digen advies" te worden geplaatst in het kader van het them a "de rollen van de organisatie adviseurs". Deze "plaatsbepaling" draagt bij tot de duidelijkheid van de titel en daarm ede tot de inhoudsbepaling van dit artikel. Zoals uit de analyse van mevrouw drs. J. H. D. W iersema "Typologie van organisatie-adviesprocessen" blijkt, kunnen de bijdragen van de adviseur aan het ad viesproces worden
more » ... cheiden in die, welke als inhoudelijk, als begeleidend o f als vormend kunnen worden gekarakteriseerd. In het algem een wordt de rol van de adviseur die hoofdzakelijk een inhoudelijke bijdrage aan het adviesproces levert, die van de deskundige genoemd.') Hier dient voorop te worden gesteld dat een o r ganisatie-adviseur, ongeacht het karakter van de door hem vervulde rol, zijn vak altijd op deskundige wijze behoort uit te oefenen. Ook adviseurs, die in een be geleidende o f vorm ende rol optreden, dienen binnen die rollen op een deskun dige wijze te fungeren. Dit is alleen mogelijk indien de adviseur over voldoende kennis en ervaring beschikt. Lange tijd bestond er onzekerheid om trent de norm die m en aan het niveau van deskundigheid moest stellen. Uit bijdragen in dit bijzondere num m er zal on getwijfeld blijken dat te dezer zake m eer duidelijkheid is ontstaan. Verscheidene instellingen van hoger onderwijs, alsmede de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (O.O.A.) hebben hiertoe vele positieve bijdragen geleverd. Dit wil ech ter nog niet zeggen dat er nu reeds sprake is van één organisatiekundige disci pline. Het vak van organisatie-adviseur kan namelijk vanuit de achtergrond van tal van disciplines worden beoefend. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de gegevens, die worden gepubliceerd in het kader van de toelatingsprocedure voor de O.O.A., dat de leden van de Orde veelal werken vanuit de volgende disciplines: ingenieurs, economen, accountants, juristen, wiskundigen, psychologen, sociologen en ago gen. Zij werken -hoe kan het ook anders -op een verscheidenheid van terreinen. Al deze terreinen hebben echter gem een dat ze betrekking hebben op de organisatieproblematiek, hetgeen wil zeggen dat het steeds om problem en gaat w aar mee samenwerkingsverbanden van m ensen o f groepen van m ensen hebben te maken in het kader van deze verbanden. Een blik in het presentatieboekje van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) "Presentatie en Informatie", editie 1975, leert ons dat een indrukwekkende lijst van werkterreinen, werkgebieden, adviescategorieën, specialisaties enz. enz. is op te stellen. In het kader van dit a r tikel heeft het echter geen zin deze terreinen te rubriceren in probleemgebieden die op bedrijfstypen, op bedrijfsfuncties o f op bedrijfsprocessen betrekking heb ben. In plaats van een overzicht in de breedte is een analyse in de diepte zinvoller. ') Men komt in dit kader nogal eens de termen deskundigemodel en deskundigheidsmodel tegen. Zoals uit het volgende blijkt is deze laatste term minder juist te achten. m ab blz. J77
doi:10.5117/mab.52.21950 fatcat:yjvenqjfjbguvaj6sxjtn4mrju