MEZRAA YERLEŞMELERİYLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA A Comparative Research on Mezraa Settlements

Hayati Doğanay, Ogün Coşkun
2014 Doğu Coğrafya Dergisi  
▼ ÖZET Mezraalar, Türkiye yerleşme literatüründe ayrı bir öneme sahip kırsal yerleşme şekilleridirler. Gerek köy ekonomilerine yaptıkları katkı, gerekse zaman içinde geçirmiş oldukları nicelik ve nitelik değişimi bu yerleşmeleri özel kılan sebepler arasındadır. Bu nedenle, geçmişten bu yana farklı coğrafi çalışmalar içinde ele alınarak incelenmişlerdir. Eldeki çalışmada, öncelikle Türkiye mezraalarının coğrafi dağılışı kısaca değerlendirilmiş, daha sonra Uzungöl (Trabzon) ve Bozburun (Erzurum)
more » ... evresindeki mezraa yerleşmeleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile analiz edilerek, bu iki örnek üzerinden genellemeler yapma yoluna gidilmiştir. Çalışmanın veri tabanı, büyük bölümüyle farklı zamanlarda yapılan arazi çalışmaları ile derlenen yerinde gözlem sonuçlarına dayalı olarak oluşturulmuştur. Mezraaların kuruluş amacı, yerleşme formları, mesken türleri, ekonomik faaliyet şekilleri ve işlevleri açısından taşıdıkları ortak ve farklı yönler irdelenerek, coğrafi yapının söz konusu bu farklılaşmalar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. ABSTRACT Mezraas are rural settlement types that are significant in Turkish settlement literature. Their contributions to village economies besides quantity and quality changes they have gone through in time are some of the reasons why these settlements are significant. This is why, they have been analyzed in different geographic studies from past to present. In this study, firstly, geographic distribution of Turkish mezraas were evaluated shortly, then, mezraa settlements around Uzungöl (Trabzon) and Bozburun (Erzurum) were analyzed in a comparative style, and generalizations were made on these two examples. Database of the study was formed based on onsite observation results compiled with the field surveys that were mostly made in different times. Mezraas were evaluated according to their establishing reasons, settlement forms, housing types, economic activity types and their functions and effects of geographic structure on these differentiations were reviewed.
doi:10.17295/ataunidcd.31304 fatcat:3byn67h2c5gxbjlebgspci5xja