The role of the Financial Supervision Authority in Pension Fund Governance. The Example of Open Pension Funds
Zakres i cel działania komisji nadzoru finansowego w wypełnianiu funkcji nadzoru korporacyjnego w otwartych funduszach emerytalnych

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Relacje, w jakie wchodzą otwarty fundusz emerytalny (OFE) i powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), są bardzo złożone i przyjmują postać relacji agencyjnej o charakterze międzyorganizacyjnym. OFE posiada osobowość prawną. Wyposażony został tylko w jeden organ. Organem OFE jest PTE zorganizowane w formie spółki akcyjnej. PTE tworzy, zarządza oraz reprezentuje OFE wobec osób trzecich. Ustawodawca nie wyposażył OFE w organ, który miałby reprezentować interesy członków funduszu. Wobec powyższego,
more » ... Wobec powyższego, na gruncie ustaw, znaczące uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy emerytalnych przypisano Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zakres zadań KNF zdefiniowano bardzo szeroko i podzielono go na zadania typowo nadzorcze, analityczne, edukacyjne, kooperacyjne i informacyjne. Rozważania prowadzone w pracy osadzono w nurcie pozytywnej teorii agencji, skupiając się na mechanizmach ograniczających konflikt agencji. Mechanizmy governance zdefiniowano jako instytucje prawne, których celem jest ochrona interesów członków OFE. Przyjęto, iż w relacji OFE -PTE pryncypałem jest członek otwartego funduszu emerytalnego, a agentem powszechne towarzystwo emerytalne. Celem opracowania jest określenie miejsca i roli Komisji Nadzoru Finansowego w nadzorze korporacyjnym otwartych funduszy emerytalnych. Słowa kluczowe: teoria agencji; problem przedstawicielstwa; konflikt interesów; otwarty fundusz emerytalny; powszechne towarzystwo emerytalne; Komisja Nadzoru Finansowego
doi:10.26485/spe/2018/108/17 fatcat:ccf2hzm23vcfvpplf4lvoz32ua