ANALIZA ČIMBENIKA ODABIRA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE OD STRANE STUDENATA KAO PODLOGA ZA DONOŠENJE MARKETINŠKIH ODLUKA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA EKONOMIJU, PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI

Danijel Knežević, Visoka Škola Za Ekonomiju, Poduzetništvo I Upravljanje, Nikola Šubić, Zrinski Selska Cesta, Hrvatska Zagreb, Ivana Glavurdić, Visoka Škola Za Ekonomiju, Poduzetništvo I Upravljanje, Nikola Šubić, Zrinski Selska Cesta, Hrvatska Zagreb
unpublished
SAŽETAK Područje rada pripada marketingu visokog obrazovanja. Istraživanje čimbenika za odabir visokoobrazovne ustanove od strane studenata predstavlja temelj za donošenje marketinških odluka u visokoobrazovnoj ustanovi, a bez adekvatne marketinške strategije, visokoobrazovna ustanova će teško opstati na tržištu sa sve većom konkurencijom i sve većim izborom studijskih programa. Rezultati rada daju podlogu odabranoj visokoobrazovnoj ustanovi za postavljanje adekvatne marketinške strategije koja
more » ... ške strategije koja će se temeljiti na segmentaciji tržišta i pravilnom pozicioniranju. Rad se sastoji od pet dijelova i daje podlogu za daljnja istraživanja navedene problematike u Republici Hrvatskoj. Ključne riječi: čimbenici za odabir visokoobrazovne ustanove; marketinško odlučivanje; visokoobrazovne ustanove. Pregledni rad
fatcat:y6nv7gn3vfgl3d23nkeb4uu5ga