Skolans problemelever – hur ser de på sin skoltid retrospektivt?

Annelis Jönsson
2022 Barn  
Intervjuer med 15 elever Annelis Jönsson Det mesta som sägs och skrivs om barn som har svårt att anpassa sig till skolans normer och krav, har vanligtvis ett vuxenperspektiv, dvs det är vuxna experter av olika slag som uttalar sig om vad dessa elever behöver. Man vänder sig sällan till de verkliga experterna, dvs de som har egna upplevelser och erfarenheter av att uppfattas som problematiska i skolan. I denna studie har en grupp f d 1 "problemelever" fått komma till tals och ge sin bild av
more » ... n retrospektivt, dvs beskriva hur de uppfattade sin skoltid och vilka spår eller avtryck deras skolerfarenheterna har gett. Studien, som beskrivs mer utförligt i Jönsson (1999), bygger på 15 f d elevers berättelser om och återblickar på sin skoltid tio år efter att de lämnat grundskolan. Samtliga 15 elever bedömdes under sin skoltid som problematiska av sina lärare -bråkiga, oroliga och okoncentrerade i olika avseenden. Eleverna som kommer tilltals i studien är alla födda mellan 1973 och 1975 och uppvuxna i bostadsområdet Rosengård i Malmö. Vid intervjuerna användes en livshistorieansats där elevernas egna berättelser om sin skol-och uppväxthistoria var utgångspunkt. Berättelserna berörde en relativt begränsad period i deras liv, nämligen deras skoltid. Det handlade således mer om vad Bertaux (1981) beskriver som "topical life histories" till skillnad från "complete life history" där man strävar efter att täcka de intervjuade personernas hela liv. 1 "före detta" = "tidligere" (no.) (red.).
doi:10.5324/barn.v20i1.4603 fatcat:tsjw4u2m2va6rc2dswwhu737yi