Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

VEDAT BAYRAKTAR, Özlem Ersoy
2018 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Araştırma, 4-6 yaş grubu çocukların devam ettikleri okul türüne göre annelerin çocuk kitabı hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya, Ankara il merkezinde yaşayan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 500 anne katılmıştır. Veriler SPSS 20.00 paket programı kullanılarak Ki Kare (X²) ile analiz edilmiştir. Annelere, "Okul Öncesi Dönemde Çocukları Bulunan Annelerin Çocuk Kitabı Seçim Kriterleri Anketi"
more » ... riterleri Anketi" uygulanmıştır. Ankette, annelere çocukların kendilerine kitap alınmasını nasıl karşıladıkları, çocuklarına kitap alma nedenleri, çocuklarına kitap alırken ne tür kitap tercih ettikleri, çocuklarına ödül ve hediye olarak ne aldıkları, çocukların arkadaşlarına ödül ve hediye olarak ne aldıkları, çocuklarını kütüphaneye götürme durumları, annelerin kendilerine kitap alma sıklıkları, çocuklarına kitap alma sıklıkları ve çocuklara kitap alınırken tercihi kimin yaptığına yönelik sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda; çocukların devam ettikleri okul türüne göre kendilerine kitap alınmasından hoşlanma durumları, kitap alma nedenleri, çocuklarına aldıkları ödül veya hediyelerin dağılımı, çocukların arkadaşlarına aldıkları ödül veya hediyelerin dağılımı, çocuklarını kütüphaneye götürme durumları, annelerin kendilerine kitap alma sıklıkları, annelerin çocuklarına kitap alma sıklıkları ve kendilerine kitap alınırken tercihi kimin yaptığı konularında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken; çocuklarına ne tür kitaplar tercih ettikleri konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, çocuk kitabı, çocuk edebiyatı Abstract: The study is conducted in order to determine the opinions of the mothers, who have in the 4-6 year-old group, on the children's book choice according to types of schools continued by children. Survey method has been used in the research. A total of 500 mothers living in Ankara city center and selected by appropriate sampling method have participated in the research. The data has been analyzed with Chi Square (X²) in the SPSS 20.00 package program. "Questionnaire for selection of children's books for children in preschool period" has been applied to the mothers. The mothers in the questionnaire have been asked about the reasons for the children to receive books, how to buy books for their children, what kind of books they chose for their children, what they received as prize and gifts for their children, what they received as prize and gifts for their friends, the frequency of taking books with their children, and the questions about who made the choice while taking the book to the children.In the result of the research a statistically significant difference has been found in the subjects: the case of the children's like bought themselves book, book purchase reasons, the distribution of prize or gifts they receiving for their children, mothers taking their children to the library, the distribution of prize or gifts children buying their friends, the frequency of taking books for themselves, the frequency of mothers taking books for their children and who make the choice while they are buying the book; but there was no statistically significant difference in what kind of books they preferred to their children. Giriş Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminin temellerinin atıldığı ve kişiliğinin şekillendiği dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde edinilen temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar çocuğun daha sonraki öğrenim yaşantısındaki başarının belirleyicisi olarak görülmektedir. Bu nedenle bu
doi:10.17860/mersinefd.353931 fatcat:xif4nzq2bfa6rcdphr4bv4u35y