AGRIBUSINESS IN UKRAINE: LEGAL REGULATIONS, FORMS OF MANIFESTATION AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

V.O. Bubniuk
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Бубнюк В.О., студент IV курсу Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Стаття присвячена дослідженню такої аграрно-правової категорії як агробізнес, зокрема визначенню його сутності, впливу на розвиток аграрного сектору України та національної економіки загалом, особливо в контексті значення для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни. В роботі розглянуто подальші напрями розвитку агробізнесу в Україні,
more » ... крема шляхом вжиття заходів, що полягають у зменшенні впливу на нього з боку держави. У статті також досліджено нормативно-правове регулювання агробізнесу, визначені найбільш поширені організаційно-правові форми, в яких суб'єкти аграрного сектору реалізують сільськогосподарську діяльність. Акцентована увага на найбільших затребуваних сферах агробізнесу, серед яких виокремлено зелену енергетику. Особлива увага приділена малому та середньому агробізнесу як найбільш провідним одиницям у виробництві сільськогосподарської продукції, виокремленню їх особливостей, завдяки яким останні відіграють суттєву роль у забезпеченні продовольчої безпеки України. В статті розглянуті складові елементи агробізнесу, серед яких підприємницька діяльність, сільськогосподарське виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції, а також необхідна інформаційна, соціальна, сервісна та інші види інфраструктури, що забезпечують його функціонування та розвиток. Сформульовано пропозиції щодо подальшого вдосконалення правового регулювання у сфері функціонування суб'єктів агробізнесу. Запропоновано запровадження державної фінансової підтримки суб'єктів агробізнесу, зокрема через податкове відшкодування та підтримку у реалізації аграрних проєктів видатками з державного бюджету. Також у якості чинників для покращення умов ведення та розвитку агробізнесу в Україні констатовано необхідність впровадження досягнень науково-технічного прогресу в процес сільськогосподарського виробництва, його диверсифікації та інтенсифікації тощо. Ключові слова: агробізнес, правове регулювання, фермерське господарство, сільськогосподарська продукція, аграрний сектор, організаційно-правова форма, напрямки розвитку. The article is devoted to the study of such an agrarian-legal category as agribusiness, in particular to the definition of its essence, influence on the development of the agrarian sector of Ukraine and the national economy in general, especially in the context of its importance for ensuring food security of our country. The paper examines further directions for the development of agribusiness in Ukraine, in particular by taking measures to reduce the influence of the state on it. The article also examines the regulatory and legal regulation of agribusiness, identifies the most common organizational and legal forms in which subjects of the agrarian sector implement agricultural activities. Attention is focused on the most in-demand areas of agribusiness, among which green energy is singled out. Special attention is paid to small and medium-sized agribusiness as the most leading units in the production of agricultural products, highlighting their features, thanks to which the latter play a significant role in ensuring food security of Ukraine. The article considers the components of agribusiness, including entrepreneurial activity, agricultural production and sale of agricultural products, as well as the necessary information, social, service and other types of infrastructure that ensure its functioning and development. Proposals for further improvement of legal regulation in the field of functioning of agribusiness entities were formulated. It is proposed to introduce state financial support for agribusiness entities, in particular through tax reimbursement and support in the implementation of agricultural projects with expenditures from the state budget. Also, as factors for improving the conditions of conducting and developing agribusiness in Ukraine, the need to implement the achievements of scientific and technical progress in the process of agricultural production, its diversification and intensification, etc., was stated.
doi:10.32782/2524-0374/2022-11/86 fatcat:frzhckse7zdmlhjnkf5ikak5ti