Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762) [chapter]

Nina Ditmajer
2017 Obdobja 36: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne  
V prispevku 1 obravnavam vidnej{e jezikovne zna~ilnosti {tajerske rokopisne pesmarice iz sredine 18. stoletja, ki prina{a prve slovenske zapise marijinoceljskih pesmi, ter podajam tudi opis rokopisa. Z analizo in primerjanjem z drugimi tedanjimi pisci slovenskih cerkvenih pesmi (Str'inar, Lavren~i~, Paglovec, Plohel, Andohtlive pejsme) je potrjen vzhodno{tajerski izvor pesmarice,~eprav so se nekateri pisci ozirali k osrednjeslovenskemu jezikovnemu prostoru. Foglarjeva pesmarica, cerkvene pesmi,
more » ... ca, cerkvene pesmi, romarske pesmi, Marijino Celje, [tajerska, rokopisi, barok The article deals with the prominent linguistic characteristics of a handwritten Styrian hymnbook from the mid-eighteenth century. It is the first Slovene record of the so-called Mariazell Songs. A manuscript description is also provided. Through analysis and comparison with other Slovene hymn writers (Str'inar, Lavren~i~, Paglovec, Plohel, Andohtlive pejsme), the Eastern Styrian source of the hymnbook is confirmed, though some writers from the Central Slovene linguistic area imitated the works. Foglar hymnbook, hymns, songs of pilgrimage, Mariazell, Styria, manuscripts, Baroque Simpozij OBDOBJA 36 75 1 Prispevek je del ob{irnej{e jezikovne in literarne raziskave s kriti~nim in diplomati~nim prepisom, ki jo avtorica pripravlja v sklopu izbirnega predmeta Slovensko baro~no slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom na Podiplomski {oli ZRC SAZU pod mentorstvom dr. Matije Ogrina.
doi:10.4312/obdobja.36.75-82 fatcat:xfp4l2p3xng2fh4jhggryvczde