Purposeful change of morphological parameters of the body of adults in the process of mental fitness
Цілеспрямована зміна морфологічних показників тіла осіб зрілого віку у процесі занять ментальним фітнесом

S. Savliuk, Rivne State Humanitarian University, A. Vakoliuk, C. Cemenowich, T. Butenko, I. Panchuk, Rivne State Humanitarian University, Rivne State Humanitarian University, Rivne State Humanitarian University, Rivne State Humanitarian University
2020 Vіsnik Kam'janec'-Podіl's'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Іvana Ogієnka. Fіzichne vihovannja, sport і zdorov'ja ljudini  
Одним із важливих показників статури є обвідні параметри тіла людини, які часто використовуються в якості критерію впливу тієї чи іншої методики оздоровчого тренування, спрямованої на корекцію фігури. Мета дослідження: визначити вплив занять ментальним фітнесом на морфологічні показники тіла жінок зрілого віку. Завдання дослідження: дослідити вплив занять пілатесом на корекцію фігу ри жінок середнього віку для покращення їхнього здоров'я та життє діяльності. Методи дослідженняана ліз та
more » ... яана ліз та узагальнення літератур них джерел, антропометрія (вимірювання обвідних розмірів тіла), методи математичної статистики. Результати дослідження: у резуль таті застосування експериментальної програми зміни обвід них розмірів тіла жінок середнього віку до кінця дослідження в експери ментальній групі відзначені в діапазоні 0,1 % -3,5 %. Найбільш достовірними виявилися зміни обвідних розмірів напруженого плеча -3,5 % (t = 6,63), талії -3,4 % (t = 5,63), живота -3,1 % (t = 4,32), стегна -3,0 % (t = 4,52). Зміна ж обвідних розмірів у контрольній групі виявилося незначним -0 % -1,9 %, причому практично не відбулося змін обвіду грудей -0 % (t = l, 84), талії (t = 3,58) і живота (t = 4) -по 0,3 %, а також сідниць -0,4 % (t = 3,07). Найбіль шими і достовірними виявилися зміни обвідів передпліччя (t = 2,9) і стегна (t = 4,19) -1,9 %. Слід відзначити, що практично не відбулося змін в обвідних розмірах шиї і грудей у проміжному стані в обох групах (t <t кp ). Висновок: згідно з даними експериментальних досліджень, застосування в тренувальних програмах жінок середнього віку методики Д. Пілатеса забезпечує зростання фізичних показників за відсутності зростання м›язового обсягу, що є вагомим мотивом для занять фізичними вправами для більшості жінок і є незаперечною перевагою програми Д. Пілатеса. Ключові слова: жінки середнього віку, корекція фігури, система Пілатеса. Savliuk S., Vakoliuk A., Cemenowich C., Butenko T., Panchuk I. Purposeful change of morphological parameters of the body of adults in the process of mental fitness Abstract. One of the important indicators of physique is the circumferential parameters of the human body, which are often used as a criterion for the impact of a technique of health training aimed at correcting the figure. The purpose of the study: to determine the impact of mental fitness on the morphological parameters of the body of mature women. Objective: to investigate the effect of Pilates on the correction of figure of middle-aged women to improve their health and well-being. Research methods -analysis and generalization of literature sources, anthropometry (measurement of circumferential body size), methods of mathematical statistics. The results of the study: as a result of the experimental program, changes in the circumferential body size of middle-aged women by the end of the study in the experimental group were noted in the range of 0,1 % -3,5 %. The most significant were the changes in the circumferential dimensions of the tense shoulder -3,5 % (t = 6,63), waist -3,4 % (t = 5,63), abdomen -3,1 % (t = 4,32), thigh -3,0 % (t = 4,52). The change in the circumferential dimensions in the control group was insignificant -0 %-1,9 %, and there were almost no changes in the circumference of the chest -0 % (t = l,84), waist (t = 3,58) and abdomen (t = 4) -0,3 %, as well as the buttocks -0,4 % (t = 3,07). The largest and most significant were the changes in the circumference of the forearm (t = 2,9) and thigh (t = 4,19) -1,9 %. It should be noted that there were almost no changes in the circumferential dimensions of the neck and chest in the intermediate state in both groups (t < tkp). Conclusion: according to experimental studies, the use of the Pilates technique in the training programs of middle-aged women provides an increase in physical performance in the absence of muscle growth, which is an important motive for exercise for most women and is an undeniable advantage of the Pilates program. Вступ В останні роки особлива увага серед осіб зрілого віку стала приділятися різним корекційно-оздоровчим технологіям спрямованим на розвиток балансу між тілом і розумом, психічної та соціальної рівноваги, якої можна досягти поєднанням фізичного та ментального тренування, тобто усвідомленим виконанням кожного руху, повним контролем над тілом у процесі виконання вправ [1; 2; 9; 10]. Метою багатьох тренувальних програм стали здоровий глузд і ставлення до себе через послідовне вивчення свого організму, досягнення згоди з самим собою за допомогою оптимального поєднання фізичної та розумової діяльності [3; 5; 6]. Ці програми одержали назву «Mind Body» (Розумне Тіло). Термін «Mind Body» прийшов з області тілесної терапії [6; 9; 10], бурхливий розвиток якої відзначалося в 40-50 роках минулого століття. Особливістю менталь них напрямів у фітнесі є використання образного мис лення, що пропонує свої образи візуалізації [3; 4]. Візуальний образ -відносно нова концепція у світі фітнесу, але найбільш ефективна. Використання візуальних образів для залучення свідомості -найшвидший спосіб отримати доступ до складної анатомічної системи [8]. Використання візуалізації в тренуванні допомагає «відкрити здібності свідомості та тіла» й «об'єднати їх зусилля» для досягнення поставленого завдання, допомогти центральній нервовій системі обрати правильну комбінацію м'язів для виконання того чи іншого руху [9] . До ментального фітнесу відноситься і система вправ Пілатеса, створена близько ста років тому німецьким лікарем, тренером і спортсменом Джозефом Пілатесом.
doi:10.32626/2309-8082.2020-17.64-68 fatcat:j77ovxgc3ngutl5btcpwr5p2re