Frequency of Human Papillomavirus in Larynx Squamous Cell Carcinoma and Clinicopathological Correlation of P53 and Ki-67 Expression

Mevlut Cetin, Nesibe Kahraman Cetin, Sevin Kirdar, M.Gokhan Erpek, Ibrahim Meteoglu
2014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/Journal Of Adnan Menderes University Medical Faculty  
OBJECTIVE: Human papillomavirus (HPV) infections have been discussed with regard to laryngeal carcinogenesis in recent years. This study investigated the presence of HPV in larynx squamous cell carcinomas (SCC) via immunohistochemistry and polymerase chain reaction (PCR) array hybridization method and the relationship between p53 and Ki-67 expression with HPV presence and clinicopathological parameters. MATERIALS AND METHODS: A total of 47 patients who had been operated on for larynx SCC were
more » ... trospectively included in the study. PanHPV, HPV-16, HPV-18, p53, and Ki-67 immunohistochemical stains were applied to cross-sections obtained from wax blocks by means of an avidin-biotin complex system. DNA was isolated from the cross-sections. The presence of HPV was investigated via the HybriBio HPV GenoArray diagnostic kit. RESULTS: Polyclonal HPV positivity was detected only in 15 (31.9%) cases by means of PCR array hybridization method. Contrary to the literature, HPV-68 was found in two cases. In HPV (PCR)-positive cases, Ki-67 staining was found at high grade (p=0.01). The expression of p53 (p=0.041) increased as differentiation decreased in tumors. When comparing Ki-67, panHPV (p=0.004), and HPV-16 (p=0.002) staining, the expression of Ki-67 was higher than others in positive cases. CONCLUSION: Formalin-fixed paraffin-embedded tissues can be used to indicate the presence of HPV. The use of the HybriBio HPV GenoArray test was much more straightforward than other methods and is useful in detecting HPV DNA. In the literature, no HPV-68 virus was detected in larynx SCCs until recently. The expression of Ki-67 and p53 could be central to the prognosis in larynx SCCs. Özet AMAÇ: Larinks kanseri gelişiminde son yıllarda Human Papillomavirüs (HPV) enfeksiyonları üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada larinks Skuamöz hücreli karsinom (SHK)'larında HPV varlığının immünohistokimyasal ve Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) dizisi hibrizasyon yöntemiyle araştırılması, ayrıca p53, Ki-67 ekspresyonunun HPV varlığı ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Larinks SHK nedeniyle opere edilen 47 olgu retrospektif olarak çalışmaya alındı. Parafinli bloklardan hazırlanan kesitlere Avidin-Biyotin kompleks sistemiyle panHPV, HPV-16, HPV-18, p53 ve Ki-67 immünohistokimyasal boyaları uygulandı. Parafin bloklardan hazırlanan kesitlerden DNA izolasyonu yapıldı. Sonrasında HPV varlığı HybriBio HPV Genoarray Test ile araştırıldı. BULGULAR: PZR-array hibridizasyon yöntemi ile olguların 15'inde (%31,9) poliklonal HPV pozitifliği saptanmıştır. İki olguda literatürden farklı olarak HPV 68 bulunmuştur. HPV (PZR) pozitif bulunan olgularda anlamlı düzeyde yüksek Ki-67 boyanması (p=0,01) saptanmıştır. Tümörlerde diferansiyasyon azaldıkça p53 (p=0,041) ekspresyonunun arttığı görülmüştür. Ki-67 ile panHPV (p=0,004) ve HPV-16 (p=0,002) boyanması karşılaştırıldığında, pozitif olgularda Ki-67 ekspresyonunun yüksek olduğu gözlenmiştir. SONUÇ: Formalin fikse parafine gömülü dokular HPV varlığının gösterilmesinde kullanılabilir. HybriBio HPV Genoarray test metodu diğer metodlara göre kullanımı oldukça basittir ve HPV-DNA saptanmasında kıymetli bir araç olabilir. Literatür araştırıldığında şimdiye kadar HPV 68 virüsünün larinks SHK'larında saptanmadığı görülmüştür. Ki-67 ve p53 ekspresyonları larinks SHK'larında iyi veya kötü prognoz açısından yol gösterici olabilir. 55 Çalışmanın Mikrobiyoloji kısmı 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
doi:10.5152/adutfd.2014.141709 fatcat:6aqyll75qvd5bhih76csi4r5ui