Formononetin in Radix Hedysari extract-mediated green synthesis of gold nanoparticles for colorimetric detection of ferrous ions in tap water

Xinyue Chen, Jiahui Ji, Gengen Shi, Zhiyuan Xue, Xianglin Zhou, Lianggong Zhao, Shilan Feng
2020 RSC Advances  
AuNPs were synthesized using Radix Hedysari extract and used for the sensitive and selective detection of Fe2+.
doi:10.1039/d0ra05660j fatcat:axhzz5guwvc77jd4gmvcm4qpyq