FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Atakan AKSU-
2020 the Journal of Academic Social Sciences  
FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Öz Bu çalışma ile Elâzığ'da görev yapan futbol antrenörlerinin sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Elazığ ilinde faal olarak görev yapan futbol antrenörleri oluşturmakta olup, örneklemini ise 53 futbol antrenörü oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (eğitim durumu, yaş, antrenör
more » ... umu, yaş, antrenör olarak çalışma yılı, medeni durum ve belge tipi) ve kaygı düzeylerini belirlemek için Spielberger (1970) tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Compte Türkçeye uyarlanması yapılan "Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılarak, yüzde (%), frekans (f) ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Gruplar arası karşılaştırma için t testi ve varyans analizi (Anova) testinden faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen verilere göre; araştırmaya katılan antrenörlerin yaş, medeni durumu, çalışma yılı, eğitim durumu ve belge türüne değişkenlerine bağlı olarak antrenörlerin sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Çalışma bulguları doğrultusunda, Elazığ ilinde futbol antrenörlüğü yapan bireylerin sürekli kaygı düzeyi genel puanlarının 46,71 puan ile ortalama sürekli kaygı seviyesinde oldukları görülmektedir. Sonuç olarak; araştırma neticesinde antrenörlerin kaygı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları spor bilimcilere, psikologlara ve bu konuda çalışan akademisyenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. GİRİŞ Kaygı, Günlük insan davranışının en yaygın şeklidir. Herkesin değişen derecelerde kaygısı vardır ve hiç kaygısı olmayan insan neredeyse yoktur.. Ancak, kaygı türü ve derecesi önemlidir. Kaygı, bireyin günlük yaşamının merkezi haline gelir ve eğer birey kaygıya odaklanırsa, kişi normal hayatını yaşayamaz hale gelir. Bu durumlar bireyi davranış bozuklukları geliştirmeye yönlendirir (Cüceloğlu 2006) . Düşüncelerimiz heyecan durumumuzu yoğun şekilde etkilemektedir. Bu, beyin ve tamamen merkezi sinir sisteminin heyecan oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, otonom sinir sistemi, heyecanla ilgili temel fizyolojik değişikliklerin temelinde yatmaktadır. Otonom sinir sistemi iki ana temelden oluşur: sempatik ve parasempatik. Sempatik sistem onu durumla savaşmaya hazırlarken, organizma acil durumlarla baş etmeye çalışır. Sempatik sistemin etkisi altındaki organizmadaki bazı değişiklikler şunlardır: 1-Kan basıncı ve kalp atış seviyesi yükselir. 2-Nefes alma miktarı yükselir. 3-Gözbebeği büyüme olur.
doi:10.29228/asos.42936 fatcat:tn5khfxm2vee3mpojg5rzyzelq