Sermin ALGÜL Oğuz ÖZÇELİK Akut Aerobik Egzersizin Nesfatin-1 Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Determination of the Effects of Acute Aerobic Exercise on Nesfatin-1 Levels

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Dalı, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Dalı, Elazığ-Türkiye
unpublished
Amaç: Nesfatin-1; vücudun besin alımını baskılayarak enerji regülasyonunda rol oynayan yeni tanımlanmış bir peptiddir. Aynı zamanda egzersizinde yiyecek alımı ve vücut kilosunun düzenlenmesinde etkili bir metod olduğu bilinmektedir. Akut aerobik egzersizin; nesfatin-1 düzeyine olan etkileri henüz yeterince açıklanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; normal erkek bireylerde aerobik egzersizin nesfatin-1 düzeyine olan etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Yirmibeş erkek denek yaklaşık olarak kalp
more » ... ım rezervlerinin %60'ında 45 dk'lık akut aerobik egzersiz yapmışlardır. Venöz kan örnekleri egzersizden önce ve egzersizin sonunda alınmıştır. Nesfatin-1 düzeyi ELISA metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Nesfatin-1 cevaplarında 17 denekte artma ve 8 denekte ise azalma şeklinde iki farklı sonuç bulunmuştur. Fakat tüm deneklerin verileri analiz edildiğinde bazal (134.0±5.8 pg/mL) ve egzersiz sonu (144.2±6.8 pg/mL) nesfatin-1 düzeyinde istatistiksel farklılık bulunmamıştır (P=0.1). Sonuç: Bu sonuçlar akut egzersizin nesfatin-1 düzeyine pozitif ya da negatif etkilerinin olmadığını göstermektedir. Akut egzersiz sırasında nesfatin-1 düzeyinde artma ve azalma gözlenmesinin nedeni olarak egzersizin kendisinden daha ziyade başka faktörlerin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Objective: Nesfatin-1 is a newly described as energy-regulating peptide via restricting food intake to body. It is also known that exercise is an effective method to regulate food intake and weight control. The effects of acute aerobic exercise on nesfatin-1 levels have not been clearly documented yet. The purpose of this study was to examine the influence of aerobic exercise on the nesfatin-1 levels in normal male subjects. Materials and Methods: Twenty five males exercised at approximately 60% of their heart rate reserve for about 45 min. Venous blood samples were drawn before and at the end of the exercise. Nesfatin-1 analysed using ELISA method. Results: There were two different results in nesfatin-1 response: increase in 17 subjects and decrease in 8 subjects. However, when analysing all subjects data, there was no statistically significant difference (P=0.1) in nesfatin-1 levels at basal (134.0±5.8 pg/mL) and at the end of the exercise (144.2±6.8 pg/mL) Conclusions: These results indicate that acute exercise has no positive or negative effects on nesfatin-1 levels. It should be considered that the observation of increases and decreases in nesfatin-1 levels during acute exercise may be the results of other factors rather than exercise itself. Giriş Nesfatin-1 nükleobindin2'den (NUCB2) kaynaklanan, 82 aminoasitten oluşan, 9.7 kilo Dalton (kDa) molekül ağırlığına sahip hipotalamusta bulunan bir tokluk molekülüdür (1). Nesfatin-1 hormonu üreten hücrelerin varlığı; immüno-boyama çalışmalarında beyin, adipoz doku, mide, pankreas adacıkları, karaciğer, testis gibi birçok periferal dokularda gösterilmiştir (2, 3). Vücuttaki bu dağılım özelliği nedeniyle nesfatin-1'in yiyecek alımını baskılayan yeni bir inhibitör-ajan olduğu ve vücut kilosunun potansiyel düzenleyicisi olabileceği ileri sürülmektedir (2, 4). Yapılan çalışmalarda, nesfatin-1'in yiyecek alımını baskılayarak vücut enerji metabolizması üzerine olan önemli düzenleyici etkilerini; leptinin etki mekanizmasında bağımsız olarak melanokortin ¾ reseptörleri aracılığı ile gerçekleştirdiği bildirilmiştir (1, 5). Nesfatin-1'in iştahı baskılayıcı etkisine ilave olarak, antihiperglisemik, nöroendokrin düzenleyici ve enerji alımının azaltılması sonucunda meydana gelebilecek olan negatif enerji dengesi ile vücut yağlarını azaltıcı etkileri de bildirilmiştir (6-8). Literatürde Yazışma Adresi Correspondence Sermin ALGÜL
fatcat:k4q2llvabnh2bjqkv3oasarvwe