IMPACT OF DAMAGES TO WELDED JOINTS IN BASES OF POWERED ROOF SUPPORTS ON THE OPERATIONAL SAFETY

Marek Jaszczuk, Józef Markowicz, Stanis³aw Szweda
2011 MECHANICS AND CONTROL   unpublished
The location and variation range of the length of damaged welds was determined on the grounds of test results on the type and size of damages to welded joints in powered roof support bases destined for repair. In the analysis of the effort of components of roof supports modeled by means of the finite elements method the impact of the length of the damages to the welds on the maximal value of reduced stresses was estimated. Cases of symmetrical and asymmetrical load used on stand tests were
more » ... ssed. Due to local plasticitization of the base steel plates occurring in the course of the torsion test, elasticity and plasticity material properties were considered in the MES. Examples of designating the limit value of the length of the damaged weld at which the powered roof support maintains its operational safety were presented. Keywords: hydraulic roof support, weld crack, operational safety WP£YW USZKODZEÑ PO£¥CZEÑ SPAWANYCH W SP¥GNICACH NA BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ Na podstawie wyników badañ dotycz¹cych rodzaju i wielkoœci uszkodzeñ po³¹czeñ spawanych w przeznaczonych do remontu sp¹gnicach sekcji obudowy zmechanizowanej okreœlono lokalizacjê i przedzia³ zmiennoœci d³ugoœci uszkodzonej spoiny. Na podstawie analizy wytê¿enia elementu sekcji modelowanego metod¹ elementów skoñczo-nych wyznaczono wp³yw d³ugoœci uszkodzonej spoiny na maksymaln¹ wartoœae naprê¿enia zredukowanego. Rozpa-trzono przypadki symetrycznego i asymetrycznego podparcia sekcji, stosowane w badaniach stanowiskowych. Ze wzglêdu na lokalne uplastycznienia blach sp¹gnicy, wystêpuj¹ce przy próbie skrêcania sp¹gnic, uwzglêdniono sprê¿ysto-plastyczne charakterystyki materia³owe rozpatrywanego modelu MES. Przedstawiono przyk³ady wyzna-czania granicznej wartoœci d³ugoœci uszkodzonej spoiny, przy której jest zachowane bezpieczeñstwo u¿ytkowania sekcji obudowy. S³owa kluczowe: obudowa zmechanizowana, pêkniêcie spoiny, bezpieczeñstwo u¿ytkownika
fatcat:dknlz7fi7vfapmyofoa3njhmra