Συγκριτική μελέτη πρόσφυσης φυραμάτων έμφραξης ριζικού σωλήνα με ή χωρίς εφαρμογή θερμότητας:

Παρθενόπη Γεωργίου Κέκη
2009
Στις σύγχρονες τεχνικές έμφραξης του ριζικού σωλήνα όπου γίνεται θερμή συμπύκνωση της γουταπέρκας, τα φυράματα υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες αναγκαίες για την πλαστικοποίηση της γουταπέρκας. Παρ' όλ' αυτά υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην επίδραση της αυξημένης αυτής θερμοκρασίας στις φυσικές ιδιότητες ενός φυράματος. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής διατριβής είναι να συγκρίνει την αντοχή του προσφυτικού δεσμού στη διάτμηση των φυραμάτων AH26 και Sealapex σε ανθρώπινη οδοντίνη, με ή χωρίς
more » ... φαρμογή θερμότητας. Χρησιμοποιήθηκε οδοντίνη μύλης 30 ανθρώπινων γομφίων, η οποία παρασκευάστηκε και τοποθετήθηκε σε διάταξη διάτμησης «ενός επιπέδου», σύμφωνα με την περιγραφή των Watanabe και συν. Τα δείγματα οδοντίνης χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες των 30. Στην πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε το φύραμα AH26, ενώ στη δεύτερη το Sealapex. Κάθε ομάδα χωρίστηκε στη συνέχεια σε δύο υποομάδες με 15 δείγματα η καθεμιά, από τις οποίες στη μεν πρώτη το φύραμα παραμένει ως έχει, ενώ στη δεύτερη θερμάνθηκε με ειδική ηλεκτρική αντίσταση που λειτουργούσε στους 200° C επί 15 δευτερόλεπτα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αντοχή του προσφυτικού δεσμού στη διάτμηση των AH26 και Sealapex είτε με είτε χωρίς εφαρμογή θερμότητας. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η χρήση των φυραμάτων αυτών με όλες τις τεχνικές έμφραξης θερμής συμπύκνωσης της γουταπέρκας μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, τουλάχιστον από πλευράς πρόσφυσης.
doi:10.26262/heal.auth.ir.124592 fatcat:df35bbkzffc7nm6tcyrdoag7ti