Firentičeva katedrala i problem "međufaze" Radovan Ivančević

Niccolo Di, Giovanni Fiorentino
unpublished
Samostalni istraživač Izvorni znanstveni rad Radovan Ivančević 73 Niccolo di Giovanni Fiorentino At itar t ispore d i< je razlike faza: Jits»o-gotičkom, koja je iia si oj iiaćiii pasfis goticko reiiesaiisiiih konipoiieiintn, s<to je protiviio stniktiiraliioj jasnoći i tektoiiici jeđiioga i dnigoga velikog protoinagistra l.nteđrale. 23. 9. 2003. skladno presavio nad otmjenom unutrasnjosti !ribenske katedrale i grupa slobodnih skulptura svetaca Što lebdi nad n)1111' t oko kltpole LI đoslovnonl su
more » ... le LI đoslovnonl su I pl'enesenonl snlislu ri)eci kruna gl"1đevlne. Zaobljeno kI'oviste, 1 upokt i krovne skulpture katedrale izdizu se nađ kuće i zidine, dotninira)u kompozici)om <<rada i doziva)u izdaleka putnika sto se Inorem Sintagmu "Firentinceva 1'atedrala" ob)avio sam prvi put u ntonografiji Š ibet ts/ a l it teđntlit 1998. godine kao naslov poglavl)a. Podi)elivsi razvo) katedrale u tri velike etape: kasnogotićku (nova 1 ateđrala biskupa 1'ulgića), gotickorenesansnu ( Jurjeva katedrala), dao sam trećem dijelu već u naslovu najvisu I.valitativnu oc)enu "Nikolina kruna djela".-' Hudući da se o Nikolinu udjelu dosad najvige pisalo samo s arhitektonskog stajalista, na)prile sam u nekim prilozima interpretirao nje<rove krovne skulpture. Nakon togra sam ulog'10 dati interpretaciju i (relvalorizaciju Nikolina uđ)ela iz tri aspel ta: arhitektonskog, skulpturalnog i urbanistickog.s "Kameni svodovi k r o v ovi sto ih je Firentinac jednostavno i ' R. Ivancević, Šlbenska katedrala, izd. j. Šizgorić, Šibenik 1998., str. 43. ' N. dj., str. 42 ' N. dj., str. 45.
fatcat:w7k4kc4fxjenlex72jfzz6xn6m