Çocuklarda Hickman Kateterlerinin Ultrasonografi ve Floroskopi Kılavuzluğunda Perkütan Yerleştirilmesi

Muazez Çevik, Sinan Deniz, Can Çalışkan
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
Purpose: Hickman catheters (HCs) are commonly used in children who need bone marrow transplantation. Although several methods of implantation have been described, the aim of the present study was to evaluate the results of ultrasonography-and fluoroscopy-guided percutaneous insertion of HCs into a central vein in children. Materials and Methods: Data from patients who were hospitalized for ultrasonography-and fluoroscopy-guided percutaneous placement of HCs from August 2014 to January 2017 were
more » ... o January 2017 were retrospectively evaluated. The data were evaluated with respect to patient characteristics, complications, HC features, and outcomes. Results: Three hundred and six times HC positioned in 206 patients were evaluated. One hundred and twenty-six patients were male, and the remaining 80 were female. The age of the patients ranged from 2 months to 19 (range, 7.31±4.85) years. HC implantation was technically successful in all patients. The right jugular vein was the preferred access vein in 87.4% of HCs. The length of time between HC placement and removal was 147±108.9 days (range, 7-795 days). Three (0.01%) of the recorded complications were classified as early postoperative. Two of those three patients developed bleeding, and one had cardiac tamponade. No mortality was related to HC insertion during the perioperative or postoperative period. Conclusion : Ultrasonography-and fluoroscopy-guided percutaneous HC insertion in a central vein is safe and applicable to all children regardless of size, age, or diagnosis. ÇOCUKLARDA HICKMAN KATETERLERININ ULTRASONOGRAFI VE FLOROSKOPI KILAVUZLUĞUNDA PERKÜTAN YERLEŞTIRILMESI ÖZET Amaç: Hickman kateterleri (HC), kemik iliği transplantasyonuna ihtiyaç duyan çocuklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar çeşitli implantasyon yöntemleri tanımlanmış olsa da, bu çalışmanın amacı, HC'lerin ultrasonografi ve floroskopi kılavuzluğunda perkütan insersiyonunun sonuçlarını değerlendirmekti. Gereç ve Yöntemler: Ağustos 2014-Ocak 2017 tarihleri arasında ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde perkütan yerleştirme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Veriler hasta özellikleri, komplikasyonlar, HC özellikleri ve sonuçları açısından değerlendirildi. Bulgular: İkiyüz alt hastada yer alan 360 kez HC yerleştirilen hastaların sonuçları değerlendirildi. Yüz yirmi altı hasta erkekti ve kalan 80 kadındı. Hastaların yaşı 2 aydan 19 yaş (aralık, 7,31±4,85 yıl) arasında değişmektedir. HC implantasyonu tüm hastalarda teknik olarak başarılıydı. Sağ juguler ven, HC'lerin %87,4'ünde tercih edilen giriş damarıydı. HC yerleştirme ve çıkarma arasında geçen süre 147±108,9 gün (aralık, 7-795 gün) idi. Kaydedilen komplikasyonların 3'ünde (%0,01) komplikasyonlar erken postoperatif olarak sınıflandırıldı. Bu üç hastadan ikisi kanama gelişti ve birinde kardiyak tamponat vardı. Hiçbir hastada perioperatif ve postoperatif mortalite görülmedi Sonuç: HC yerleştirme, ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde yapılan perkütanöz olarak; büyüklük, yaş veya tanıdan bağımsız olarak tüm çocuklarda güvenli ve uygulanabilir.
doi:10.31067/0.2020.250 fatcat:qrchqrblh5bu3pza5rhejohnai