Nutritional Status Might Be Related to Physical Performance and Functionality in Older Adults

Suleyman Emre KOCYIGIT, Ali Ekrem AYDIN, Ahmet Turan IŞIK
2021 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
It was aimed to investigate the effect of malnutrition with and the risk of malnutrition in elderly individuals with regards to other geriatric syndromes and comprehensive geriatric assessment (CGA) parameters. Patients who applied to the geriatric outpatient clinic between January 2019 and June 2020 were included in the study. 460 patients were examined. The patients were divided into three groups according to malnutrition, malnutrition-risk, and normal nutritional status. These three groups
more » ... hese three groups were compared in terms of geriatric syndromes and CGA parameters. The well-nourished group and the risk of malnutrition and malnutrition group were compared in terms of geriatric syndromes and CGA parameters adjusted for age and gender. Of 460 patients, 64.5% of these patients were female, and the mean age was 77.75±8.12, 65 had malnutrition, and 141 had malnutrition-risk. When the well-nourished group was compared with the malnutrition and malnutrition-risk group, age, education year, frequency of cerebrovascular disease were statistically different. The frequency of falls, dementia, sleep disturbance, urinary incontinence, orthostatic hypotension, polypharmacy, sarcopenia, and frailty was higher in groups with malnutrition and malnutrition-risk than in the normal group (p<0.05). Also, activities of daily living (ADLs) and gait and balance scores were lower in the group with malnutrition and malnutrition risk (p<0.05). In the regression analysis adjusted for age and gender, geriatric depression, urinary incontinence, dementia, orthostatic hypotension, sarcopenia, and frailty were increased in the group with malnutrition and malnutrition risk compared to the normal group (p<0.05). Malnutrition and risk of malnutrition is associated with other geriatric syndromes and deterioration in ADLs. Therefore, nutritional evaluation must be included in the assessment of older adults, and necessary interventions should be made to optimize the nutritional status. Özet: Yaşlı bireylerde malnütrisyon ve malnütrisyon riskinin etkisinin, diğer geriatrik sendrom ve ayrıntılı geriatrik değerlendirme (AGD) parametreleri açısından araştırılması amaçlandı. Ocak 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında geriatri polikliniğine başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. 460 hasta değerlendirildi. Hastalar malnütrisyon, malnütrisyon-riski ve normal beslenme açısından üç gruba ayrıldı. Bu üç grup geriatrik sendromlar ve AGD parametreleri açısından karşılaştırıldı. Normal beslenen grup ile malnütrisyon riski ve malnütrisyon grubu, yaş ve cinsiyete göre düzeltme yapılarak, geriatrik sendromlar ve AGD parametreleri açısından değerlendirildi. 460 hastanın% 64,5'i kadın olup, ortalama yaş 77,75 ± 8,12 olarak izlendi ve bu hastaların 65'inde malnütrisyon ve 141'inin malnütrisyon riski mevcuttu. Normal beslenme durumuna sahip grup, malnütrisyon ve malnütrisyon risk grubu ile karşılaştırıldığında yaş, eğitim yılı, serebrovasküler hastalık sıklığı istatistiksel olarak farklıydı. Düşme, demans, uyku bozukluğu, üriner inkontinans, ortostatik hipotansiyon, polifarmasi, sarkopeni ve kırılganlık sıklığı malnütrisyon ve malnütrisyon riski olan gruplarda normal gruba göre daha yüksekti (p<0.05). Ayrıca, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ile yürüme ve denge skorları malnütrisyon ve malnütrisyon riski olan grupta daha düşüktü (p <0.05). Yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş regresyon analizinde, geriatrik depresyon, üriner inkontinans, demans, ortostatik hipotansiyon, sarkopeni ve kırılganlık normal gruba göre, malnütrisyon ve malnütrisyon riski olan grupta daha yüksek gözlendi (p <0.05). Malnütrisyon ve malnütrisyon riski, diğer geriatrik sendromlar ve GYA'larda bozulma ile ilişkilidir. Bu nedenle, nütrisyonel değerlendirme yaşlı erişkinlerin değerlendirmesinde yer almalı ve beslenme durumunu optimize etmek için gerekli müdahaleler yapılmalıdır.
doi:10.20515/otd.936969 fatcat:ktcycigneraudj527fbm4gskza