Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 17 February 2021 (I SA/Sz 965/20)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2021 roku (I SA/Sz 965/20)

2021 Acta Iuris Stetinensis  
Dopuszczalne jest zastosowanie konstrukcji zawieszenia biegu terminów -na podstawie art. 15 zzr ust. 1 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kontekście terminu uprawniającego do zastosowania zwolnienia podatkowego, wynikającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
more » ... cy: Sędzia WSA Alicja Polańska Sędziowie WSA: Jolanta Kwiecińska (spr.), Ewa Wojtysiak. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lutego 2021 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn: I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 20 lipca 2020 r. nr (...), II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej K.W. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
doi:10.18276/ais.2021.35-12 fatcat:7leqohki2jan7o34tumtjbxfri