Msze tematyczne

Bogusław Nadolski
1977 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
W latach siedemdziesiątych pojawiło się na Zachodzie, ściśle mó wiąc w Niemczech Zachodnich i Holandii szereg publikacji książko wych pod znamiennym tytułem Msze Tematyczne. Pozycje te zyskały sobie dosyć szybko dużą popularność. Świadczy o tym choćby fakt, że Motivmessen Schillinga miało aż trzy wydania w ciągu jednego roku. Wydaje się, że należy się z tym zjawiskiem, wyrosłym niewątpliwie na kanwie odnowy liturgicznej, zapoznać i odpowiednio się do tych prób ustosunkować. Czym są msze
more » ... ne? Pod tym określeniem rozumie się tek sty mszalne, zawierające specjalne wprowadzenia, kolekty, modlitwy nad darami, pokomumio, specjalne zestawy czytań, modlitwę po wszechną, a często nawet całą modlitwę eucharystyczną (przy czym nie zawsze zawierają te ostatnie prefację) zgrupowane wokół jakiegoś jednego tematu. Autorom zależy na tym, aby dany temat konsekwen tnie przewijał się poprzez wszystkie modlitwy, aby cały formularz stanowił swoistego rodzaju "referat" na określony temat. Idzie o ucieczkę od różnorodności motywówtematów, która, zdaniem autorów, męczy uczestnika i nie przyczynia się do kształtowania od powiednich postaw. Chodzi także o to, aby śpiewy korespondowały z lematem celebracji. Skąd wzięło się to zjawisko? Jest ono najpierw wynikiem pewnej tendencji, którą zwykło się określać mianem dydaktycyzmu liturgicz nego, a więc przesadnych dążeń uczynienia z liturgii narzędzia ka techizacji, co z kolei tłumaczy się dużymi brakami w zakresie zna jomości ewangelii. Tendencja ta jednak posiada jeszcze głębsze źródło, które zamyka się w trudnym do rozsupłania zawęźleniu liturgiaży cie. Na ile współczesne życie może być obecne w liturgii? Na ile ce lebracja liturgiczna ma być odbiciem życia człowieka? W jaki sposób palące problemy współczesnego świata mają swoje miejsce w liturgii? Czy i o ile wierzący uczestniczący we 'mszy św. znajduje odpowiedź na problemy, którymi żyje na co dzień jako zaangażowany itp. A. Schilling w przedmowie do swojej pracy przemawia dosyć suge stywnie i być może przekonywująco. Wierzący, pisze, świętuje po czątek nowego roku, a przychodząc do świątyni słyszał, że "dziś Kościół czci pamiątkę obrzezania Dzieciątka Jezus" i ewangelia pro klamowała to wydarzenie. Dziś słyszy słowa o świętowaniu oktawy Bożego Narodzenia -Święta Bożej Rodzicielki. To jeden z przykła dów uderzającej nieprzystawalności życia i liturgii. Tendencja do wprowadzenia życia w liturgię przejawia się we mszach tematycznych bardzo wyraziście, kiedy proponuje się np. na początek Nowego Roku zestaw tekstów pt. "Nowe zadania", czy na inne okoliczności takie
doi:10.21906/rbl.1700 fatcat:mfqmi7g7ffapxb4khozyfvb7sq