Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Pavel Burian
2010 unpublished
Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel: 220 443 773 burianp@vscht.cz Abstrakt: Distanční, internetová výuka její výhody a nevýhody. E-learning-výuková metoda a její definice. Aplikace podobných výukových strategií pro všechny studenty ve třídě může být neefektivní. Inteligentní výukové systémy musí být adaptibilní, schopné se on-line přizpůsobit odlišnostem týkajících se jednotlivých studentů. Výukový objektový agent
more » ... bjektový agent (Learning Object Agent) je odpovědný za vkládání schéma výukového stylu, výukových objektů. Uložiště (Repository), v kterém jsou shromážděny výukové objekty je pod dohledem Úrovně ovládající výukové objekty (Learning Object Management Layer) v rámci Výukového objektového agenta. Virtuální třída je jednou z nejdůležitějších komponent systému LMS. Poskytuje virtuální výukové prostředí pro distanční výuku a on-line spolupráci. Virtuální třída se skládá ze tří modelů. Model prostředí reprezentuje použitelné zdroje ve směru k agentům. Model rolí obsahuje role agentů v termínech úkolů, interakcí a použitelných zdrojů. Organizační model reprezentuje strukturu mezi agenty. Klíčová slova: Výuka po síti Internet, E-Learning, jazyk XML, SOA (Servisně orientovaná architektura), Výukový objektový agent, Virtuální třída, multiagentní systém Jadex. Abstracts: Internet teaching and its advantages and disadvantages. E-learning-method teaching and its definition. Application of similar learning strategies can be ineffective for all students in classes. Intelligent learning systems must be adaptibility able, to be able on.line conform to respecting of several students differenties. Learning Object Agent is responsible on including Style learning schema, learning objects. Repository, in witch there are gathered learning objects below Learning Object Management Layer Supervision in frame of Learning object agent. Virtual Class is one of the most important LMS system component. Virtual Class provide learning environment for internet teaching and on-line cooperation. Virtual Class consists of three models. Environment model represents useable sources in the agents direction. Role model consists agents roles in meanings of tasks, interactions, and useable sources. Organization model reprezents the structure among agents.
fatcat:o3sorahy6vh6lhjc74574lfixe