คุณลักษณะผู้นำในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการทำเกษตรแบบยั่งยืน ศึกษากรณี: สหกรณ์บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ชมภูนุช หุ่นนาค
2016
The objectives of this research were 1) to study the resources and context in location of Ban Klong Yong Cooperative Limited, Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province 2) to study the characteristics of the leaders of the strengthened community corresponding to sustainable Agricultural of Ban Klong Yong Cooperative Limited, Phutthamonthon District,
doi:10.14456/asj-psu.2016.27 fatcat:dlhloygj3rh3djiaxlyxbxbfhy