Διερεύνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δρόμων σε περιαστικά δάση

Αναστασία Κωνσταντίνου Πέτση
2017
Σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής διατριβής είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις που δημιουργούνται στα δασικά οικοσυστήματα από την διάνοιξη δρόμων γύρω από αυτά. Αρχικά αναφέρεται τι ακριβώς είναι μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), πως αυτή συντάσσεται, ποια στοιχεία πρέπει να έχει, από ποιον συντάσσεται αυτή, αλλά και ποιος την αναθέτει, καθώς επίσης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά την σύνταξή της, αλλά και τα αποτελέσματα αυτής. Η μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε με
more » ... κή ανασκόπηση ερευνών και του νομοθετικού πλαισίου βάση του οποίου συντάσσονται και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούσαν το οδικό δίκτυο του δάσους του Σεϊχ Σου, που εκτείνεται γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί και την περιοχή έρευνας της διατριβής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφέρονται στα επιπλέον βελτιωτικά μέτρα που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο δάσος, όσον αφορά την διάνοιξη του και την προστασία του από πιθανές πυρκαγιές. Τέλος, προκύπτει το συμπέρασμα ότι κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία σύνταξης των ΕΠΕ & ΜΠΕ από διεπιστημονική ομάδα, καθώς επιβάλλεται και η πρόβλεψη εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων και τεχνικής εκτίμησης των αντίστοιχων επιπτώσεων
doi:10.26262/heal.auth.ir.288418 fatcat:wili5bmu5fgyhmjrkjiwdgucma