Enhanced platelet adhesion in essential thrombocythemia after in vitro activation

Andreas C. Eriksson, Kourosh Lotfi, Per A. Whiss
2010 Turkish Journal of Hematology  
Objective: Essential thrombocythemia (ET) is a chronic myeloproliferative disorder characterized by elevated platelet counts and increased risk of thrombosis. Ex vivo data suggest increased platelet reactivity in agreement with the increased thrombosis risk, while in vitro tests often detect decreased platelet activity. The present study aimed to investigate adhesion of ET-platelets in vitro, which is an aspect of platelet function that has been addressed in only a few studies on ET patients.
more » ... terial and Methods: The study included 30 ET patients and 14 healthy controls. Platelet adhesion was measured with a static platelet adhesion assay. Results: The main finding was that ET-platelets were more readily activated by adhesion-inducing stimuli in vitro than control platelets. This was particularly evident in elderly patients and when using multiple stimuli, such as surfaces of collagen or fibrinogen combined with addition of adenosine 5'-diphosphate or ristocetin. Such multiple stimuli resulted in adhesion above the control mean +2 standard deviations for approximately 50% of the patients. Conclusion: The results are in accordance with the concept of increased platelet activity in ET, but opposite to most other in vitro studies. We suggest that the conditions in the adhesion assay might mimic the in vivo situation regarding the presence of chronic platelet activation. (Turk J Hematol 2010; 27: 82-90) Özet Amaç: Esansiyel trombositemi (ET) platelet sayısının artması ve yüksek tromboz riski ile karakterize kronik bir myeloproliferatif bozukluktur. Ex vivo veriler tromboz riskine uygun olarak artan platelet reaktivitesini öne sürerken in vitro testler sıklıkla platelet aktivitesinde azalma tespit etmektedir. Bu çalışmanın amacı ET-hastalarında az sayıda çalışmaya dahil edilmiş bir platelet fonksiyonu konusu olan ET-plateletleri adezyonunun in vitro incelenmesidir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 30 ET hastası ile 14 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Statik platelet adezyonu tayini ile platelet adezyonu ölçülmüştür. Bulgular: Temel bulgu ET plateletlerinin, in vitro adezyon indüklenmiş uyaranlar ile kontrol plateletlerinden daha kolay aktive olduğu olmuştur. Bu durum özellikle yaşlı hastalarda ve adenosin 5-difosfat ya da ristosetin eklenerek kombine edilmiş kolajen ya da fibrinojen yüzeyler gibi çoklu uyaran kullanıldığında barizdir. Bu gibi çoklu uyaran hastaların yaklaşık %50'sinde kontrol değeri + 2 standart sapmanın üzerinde adezyon sonucunu vermiştir.
doi:10.5152/tjh.2010.05 pmid:27263449 fatcat:qxoic4wljnai5ahlbhomzlfezq