Đşletmelerin Hedef Kitlelerine Ulaşabilmeleri Đçin Yerel Radyo Ve Reklamların Kullanımı Ve Etkinliği The Use And The Effect Of Local Radios And Advertisement In Terms Of Reaching Their Target Audience

Erhan Arslan, Serpil Yilmaz, Öğr Gör, Akdeniz Üniversitesi, Reklamcılık Ve, Halkla Programı, Yrd Doç, Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Programı
unpublished
Özet: Bu çalışma; işletmelerin, yerel kültüre ve ekonomiye önemli katkıları olan yerel radyolarla reklam bağlamında yaptıkları/yapacakları işbirliğini geliştirme konusundaki unsurları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde; yerel radyoların birey ve toplum üzerindeki etkileri, yerel radyolardaki reklamların önemi, hem yerel radyoların hem de dinleyicilerin bakış açısından yola çıkılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; yerel radyoların niceliksel ve
more » ... niceliksel ve niteliksel anlamda gelişmeleri, dinleyici potansiyellerini arttırmaları için daha fazla reklam geliri elde etmelerine bağlıdır. Ayrıca, kaliteli iletileri içeren yerel radyolar işletmeler için de mesajların doğru ve etkin bir biçimde hedef kitleye ulaştırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Abstract: This study aims to introduce the components which improve the collaboration they did/will do of the businesses and the local radios which have considerable contributions to the local culture and economy, in terms of advertisement. In this frame, the impacts of the local radios on individuals and society, the importance of advertisements on local radios have been introduced both from the points of view of local radios and their audience. According to the research results; the quantitative and qualitative development of local radios is the most important factor which will provide more advertisement income and an increase in the number of their audiences. Furthermore, local radios containing qualitative messages have considerable importance for businesses to transmit their messages to the target audience both accurately and effectively. GĐRĐŞ Đletişim; insanoğlunun yaşama dair perspektifinin genişlemesine, nüfusun artmasına, teknolojinin gelişmesine, üretimin artmasına, toplumların ve örgütlerin daha karmaşık bir boyuta kavuşmasına paralel olarak hiç bitmeyen bir evrim süreci yaşamaktadır. Bu evrim süreci içerisinde en önemli unsur
fatcat:fob5ggnzyjajfivgt4w6boh7qu