An adaptive network-constrained clustering (ANCC) model for fine-scale urban functional zones

Jie Song, Hanfa Xing, Huanxue Zhang, Yuetong Xu, Yuan Meng
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3070345 fatcat:ckiyfiicjvgztfgfojrsgbxadm