Διερεύνηση των μεταβολών της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος του κάπρου με τη χρήση βιοϊατρικών τεχνικών

Βασιλική Γ. Στραβογιάννη
2023
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση της ποιότητας του σπέρματος (κινητικές παράμετροι, ζωτικότητα, μορφολογία, HOST test, κατακερματισμός του DNA) με τη συμπεριφορά του κάπρου κατά την εκσπερμάτιση με χρήση βιοϊατρικών τεχνικών. Επιπλέον, συσχετίζει τα συλλεγόμενα βιοϊατρικά δεδομένα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος, υποστηρίζοντας τη χρησιμότητά τους ως πρόσθετο εργαλείο για την αξιολόγηση της ικανότητας του κάπρου να παράγει σπέρμα υψηλής ποιότητας. Για την πραγματοποίηση των
more » ... τισμών, εξετάσθηκαν 94 εσπερματίσματα και χρησιμοποιήθηκαν 5 σπερματοδότες κάπροι, στους οποίους τοποθετήθηκαν αισθητήρες. Τα χαρακτηριστικά της κίνησής τους καταγράφονταν με αισθητήρα που περιελάμβανε επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο και μαγνητόμετρο. Οι θερμοκρασίες του ομοιώματος επίβασης, του οσχέου και του σώματος των κάπρων μετρήθηκαν με υπέρυθρη κάμερα, ενώ η σιελόρροια στις παρειές των κάπρων καταγραφόταν με ειδική θερμική κάμερα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του δέρματος των κάπρων καταγραφόταν από αισθητήρα γαλβανικού συστήματος απόκρισης δέρματος. Παρατηρήθηκαν ισχυρά αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της θερμοκρασίας του ομοιώματος επίβασης, του οσχέου και του σώματος των κάπρων με την προοδευτική κίνηση, τα βραδείας και ταχείας κίνησης σπερματοζωάρια και τις εκτιμώμενες με αυτόματο αναλυτή (CASA) κινητικές παραμέτρους VCL, VSL και ALH. Ο όγκος της εκσπερμάτισης συσχετίστηκε αρνητικά με τη θερμοκρασία του ομοιώματος και του οσχέου. Η θερμοκρασία του ομοιώματος συσχετίστηκε αρνητικά με την BCF, τη ζωτικότητα και τον συνολικό χρόνο εκσπερμάτισης, ενώ συσχετίστηκε θετικά με τα σπερματοζωάρια βραδείας κίνησης και τη μη φυσιολογική μορφολογία. Η θερμοκρασία του σώματος συσχετίστηκε αρνητικά με την BCF. Όσον αφορά την κινητικότητα των κάπρων, προέκυψε ότι η συνολική διάρκεια της εκσπερμάτισης συσχετίζεται θετικά με τη διάμεση ODBA και τη μέση συνολική επιτάχυνση. Επιπλέον, η μέση συνολική επιτάχυνση συσχετίζεται θετικά με την VAP, ενώ η σιελόρροια συσχετίζεται θετικά με τη διάμεση ODBA. Κατά τη συσχέτιση των ποιοτικών και ποσοτικώ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.345871 fatcat:pqapn3fykvelnevesbnmemj75m