Biochemical Aspects, Laboratory Diagnosis and Follow-Up of High Blood Cholesterol: NCEP ATP III Guidelines

Snežana Jovičić
2008 Journal of Medical Biochemistry  
Biohemijski Aspekti, Laboratorijska Dijagnoza I Praćenje Povišene Koncentracije Holesterola: Preporuke NCEP ATP III Treći izveštaj ekspertske grupe o detekciji, evaluaciji i tretmanu povišene koncentracije holesterola u odraslih (Adult Treatment Panel III, ATP III) predstavlja ažuriran klinički vodič Nacionalnog programa edukacije o holesterolu (National Cholesterol Education Program, NCEP), o određivanju holesterola i zbrinjavanju osoba s povišenom koncentracijom holesterola u serumu. Pored
more » ... u serumu. Pored toga što preporučuje intenzivan tretman pacijenata sa koronarnom srčanom bolešću (coronary heart disease/CHD), važna karakteristika ATP III je težište na primarnoj prevenciji kod osoba sa više prisutnih faktora rizika. ATP III nastavlja da identifikuje povišene koncentracije LDL holesterola kao primarni cilj terapije za snižavanje holesterola. Osnovni princip prevencije je da se intenzitet terapije prilagođava apsolutnom riziku za CHD svake osobe pojedinačno. Procena rizika podrazumeva određivanje LDL holesterola u sklopu analize lipoproteina i identifikaciju pratećih determinanti rizika (prisustvo ili odsustvo CHD, drugih kliničkih oblika aterosklerotske bolesti i dijabetesa, pušenje, hipertenzija, niska koncentracija HDL holesterola, porodična anamneza prevremene pojave CHD, starost). U kategoriji najvišeg rizika nalaze se osobe sa CHD i CHD ekvivalentima rizika, čiji je apsolutni rizik od pojave srčane smrti ili nefatalnog infarkta miokarda u narednih 10 godina ≥20%. Drugu kategoriju čine osobe sa dva ili više faktora rizika kod kojih je 10-godišnji rizik <20%. Apsolutni rizik se procenjuje na osnovu Framingham rizik skora. U trećoj kategoriji su osobe sa jednim ili nijednim faktorom rizika. Definisane su preporučene koncentracije LDL holesterola za svaku kategoriju i postižu se korekcijom ishrane i/ili farmakoterapijom. Evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularne bolesti (cardiovascular disease, CVD) u kliničkoj praksi preporučuju upotrebu SCO-RE (Systematic COronary Risk Evaluation) tablica za procenu rizika za pojavu CVD, koje podrazumevaju apsolutnu verovatnoću za fatalan ishod CVD u toku 10 godina. Cilj ovog rada je predstavljanje delova NCEP ATP III i evropskih preporuka značajnih za njihovu implementaciju u laboratorijsku praksu.
doi:10.2478/v10011-007-0044-2 fatcat:vrhpdo5lfzfbhftblbovddlg3m