‫آب‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫اثر‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫تهران‬ 6 ‫ی‬ ‫منطقه‬ :‫موردی‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ،‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫دانشکده‬ ،‫طبیعی‬ ‫سوانح‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫گروه‬ ،‫طبیعی‬ ‫سوانح‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬-‫نعیمی‬ ‫مهرداد‬ Calculation of electric power effect on water network Case study: Tehran, district 6

Mehrdad Naeimi, Babak Omidvar
unpublished
Lifeline networks, such as water, electricity, telecommunications, transportation, oil and gas, are the most vulnerable lifelines in natural and man-made disasters. Considering the interdependency between these lifelines, the evaluation of lifeline behavior and modeling of seismic interaction between them is essential. Power network has the most influence and importance among the Lifelines because of its critical role in the performance of the other lifelines. In assessment of seismic
more » ... y, the calculations of lifeline with the effect of power network are quite necessary. The assessment of the effect of electricity in the behavior of other lifelines is very sophisticated and its complicated process requires numerous details. This has resulted in errors in available researches. Indeed, neglection and consideration of the electricity power effect requires careful and accurate assessment, even in the case of using graphs and standards from HAZUS and Risk-UE. It should be noted that electricity power effect has already been considered in fragility curves. In this paper, after addressing the exact evaluation of electricity power network, and introducing its calculation process in seismic interaction studies, the results are used to model the effect of electricity power in seismic performance assessment of water network in district 6 of Tehran. The results can be used for all kinds of lifeline calculations such as loss estimation, risk assessment or lifelines interaction analysis.
fatcat:izjpqmfstvcmfdzs36ejqyty54