Digitalizacija in prilagoditev psihološkega testa za uporabo s sistemom za spremljanje očesnih gibov

Vida Groznik
2020 Uporabna informatika  
Demenca je najpogostejša nevrološka motnja, za katero po svetu boleha okoli 50 milijonov ljudi, ta številka pa se zaradi staranjaprebivalstva vztrajno vecˇa. Raziskave kažejo, da se znaki demence v obliki kognitivnega upada nakazujejo že nekaj let pred jasnoizraženo klinicˇno sliko. V primeru, da te znake odkrijemo v fazi blagega kognitivnega upada (MCI), lahko z razlicˇnimi pristopiupocˇasnimo ali celo zaustavimo napredovanje bolezni v demenco. Za postavitev diagnoze je trenutno potreben
more » ... d prinevrologu in psihologu, ki postavita diagnozo. Žal pa le redki bolniki pridejo do specialistov, ko so še v fazi MCI. Eden izmed testov, ki se ga psihologi pogostoposlužujejo, je test s Corsijevimi kockami. S pomocˇjo le-tega psiholog lahko oceni stopnjo okvare vidno-prostorskega delovnega spomina, ki med drugim lahko nakazuje na MCI. Test se ponavadi izvaja s fizicˇnimi kockami, razporejenimi na podlago. Psiholog vnakljucˇnem zaporedju tapka po kockah, naloga preizkušanca pa je, da za psihologom ponovi tapkanje v istem vrstnem redu. Eden izmed nacˇinov za pravocˇasno detekcijo MCI je digitalizacija in avtomatizacija nevropsihološkega testiranja z uporabo sodobnihtehnologij. V zadnjih letih so se mocˇno izboljšali sistemi za sledenje ocˇesnim gibom, zaradi njihove cenovne dostopnosti pa so postalizanimivo orodje za potrebe raziskovanja nevroloških bolezni, pogosto tudi za raziskovanje razlicˇnih stopenj kognitivnega upada. Vcˇlanku predlagamo prilagoditev in digitalizacijo testa Corsi za uporabo skupaj s sistemom za sledenje ocˇesnim gibom. Skupaj s šenekaterimi drugimi testi (npr. gladko sledenje tocˇki) bi tako predstavljal baterijo nalog za avtomatsko detekcijo znakov MCI z uporabosistema za sledenje ocˇesnim gibom. Tovrsten sistem bi lahko kot neke vrste presejalni test uporabljalo zdravstveno varstvo naprimarni ravni, ki bi ob odkritju prisotnosti MCI bolnika pravocˇasno napotil na pregled pri specialistu.
doi:10.31449/upinf.116 fatcat:6tyllvaozndolnrsz2mj5rvn3q