Nieuwe verschuiving van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten

Anna Polak
1919 De Economist  
NIF~U\,VE VERSCHUIVING VAN MANNELIJKE EN VRO UWELflKE ARBEID~KRACHTEN. (Vervolg er~ slot.) dten c~orpsl-akker ergens in h.et gebied des d,eux S~vres, zoo kran.ig verving-, en op wier voorbeeld eenJge d~.li L zenden lakkers in Par{is en omstreken htm werk ~oor h~un vrouwer~ zagen overgenomen. In Augustus 1916 n,u verllaallt d~e "Matin" vall een l-akkersaezin, in een klein pla~tsje, warn ti}dens d,e afwezigheid! van d~en vader, a~ h, et front, h,et bakken d:oor de lnoeder met den 15-jarigen, zoon
more » ... en 15-jarigen, zoon gescl~iexlde, telwi;1, de ro~d,t'renging van het brood met paard en wagen in de omliggen,de dorper., aa.n, het 9-jarig dochtertje werd toevertrouwd~ die bet klei~ne z,~lsje vail 2},{ jaar, waar niemand~ op passen kon, l~aast zicla op den bok nam. "Het oudste doohtertje, Cfiline" sehri.:ft d,e "Ma,tin" --"is nu elf jaar geweest, de kle~e Marie-Th4r~se is vier jaar oud,. Noch zomers, l~ocl~ 's winters heb'ben de kinderen ~n. morgen verzuim&" Bu.itengewoon groot zi]n ook de prestaties tier ~:rou~ren gew.eest bij ~:erkeer en vervoer. Her aa~,talvrou:wetijke ar['eid~skrachten in die t'edrijven is, evenals die v.erva.ngmg van mannen d~or vrouwen, ged,arencte de laa,tste oorlogsjaren ontzaglijk toegenemen. Zelfs de "Balltimore and, Oh',io Railroad" h,ad, in J~li 1917 reeds 1075 vrouwen in dienst, vool;allerhar~tlle werkzaa,mlaeden, die in vredestijd~ d~or mannen plach.ten, te wor~len v errich;t. In c~en zomer van 1916 besloot het Russisehie Departemen.t x:aa~ Verkeer, dat vrou,wen konden worden benoe~d tot s t a t i o'n c h' e f (een beslui, t, waa,wan wi] niet weten in hoevel-re het een ".novt.m is, aang'ezien reeds vele j,aren geleden b!ii Ru~ssiscl'~e spoorwegen ~~o~ weiiike beambten, 6dk in de functie va.n chef, werdea ~arngetroffen.), ene o n, ~ u c t r i c e. Ook in O o s t e ~z r J} k heeft d,e vrou.welijke s t a t io n che f-opn,iewa, --b,'aar intrede gedaa.n. In Mei 1916 stemd,e her 'hetrokken d, eparteme~,t toe in h,et te werk stellen van cond, u. ctrices , zelfs op del~oofdL ii}nen (ofsch~on met die uitdrukkelijke Njvoeging, dat zij' na den oorlog weer zoud'en word.en on,tslagen), en kort ~aa.rn,a h,a.d'd, en de OosterMjksche Staa, tsspoorwege4n p~l.m. 7000 vrouwen in dfienst. Begin '18 was da,t aa:n=tN, tot 29.800 o-estegen. Evenals in Oostenriik is in Duitsel~la~d, de te-werkstelli~:o van vrou.wen bii d,e s p o o r w e ~, e n allO~n voor den daur van den oorlog bedoeld:. He[ aantal plaats-vervar~e-sters bedmoe,:, uilsluitelnd, o9 d.e Pruisiscl~tHessiscbe tijnen, eind~ '16 n~et mgnder d,a,n 45.000. Ook in Fran, kriik zijn, bij~" op de Orlem~s-lij'n, vrou.wen aar~geste!~ alsc h e f. De lijn Paris-Lyon-Mfidi-terran~e ha,d .la~,uari '17 reeds 300 vrou~relijke statio~
doi:10.1007/bf02205347 fatcat:waw3rpony5h2rcr3mmio4yb6yi