Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Tercihlerine İlişkin Görüşleri

Gönül ŞENER, Seda GÜNDÜZALP
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Geçmişten günümüze kadar popülaritesi devam eden mesleklerden biri olan öğretmenlik, bir yandan sevgi ve gönül işi olması diğer yandan da ülkelerin geleceği ve toplumların gelişiminde kritik bir role sahip olması sebebiyle meslek olarak tercih edilme nedenleri arasında önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Bireyin kişiliğine uygun meslek tercihinde bulunması, işini severek yapması ve işine bağlılığında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle doğru meslek seçimi ve süreçleri konusunda
more » ... süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak kişinin gelecekteki yaşam biçiminin belirlenmesini etkileyecektir. Araştırmanın amacı öğretmen olma niyetiyle formasyon eğitimi alan öğrencilerin seçtikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü'nde formasyon eğitimi alan 60 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma verilerinin toplanması görüşme formuyla sağlanmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri dikkate alınarak toplanan verilerin analiz edilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adayları sıklıkla ilk tercihlerinin yine öğretmenlikten yana olduğu yönünde görüş bildirirken bu görüşü sırasıyla doktor, sosyolog, sanatçı, hukukçu, mühendis, gazeteci, yazar ve psikolog izlemiştir. Öğretmenlik, meslek tercihleri arasında ilk sırada olan öğrenciler bu mesleği seçmede; bir şeyler öğretmenin verdiği hazzı yaşamak, meslek sevgisi, daha iyi bir nesil yetiştirmek, mesleğin kutsallığı, çocuk sevgisi, bütün meslek mensuplarını öğretmenlerin yetiştirmesi, hayalindeki meslek olduğu, başkalarının hayatını değiştirmek istediği, tatilinin çok olduğu, şartlarının iyi olduğu ve çocukları geleceğe hazırlamak gibi birçok nedeni sıralamışlardır. Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, meslek tercihi, öğretmenlik 1 Bu çalışma 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan "13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde" sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Abstract Teaching, which is one of the most popular occupations from the past to the present, has an important place among the reasons why it is preferred as a profession because it has a love and heart work on the one hand and a critical role in the future of countries and the development of societies. Choosing a profession appropriate for the personality of the individual to do his job lovingly has an important effect on his commitment to the job. Therefore, knowledge of the right career choice and processes will affect the determination of a person's future lifestyle. The aim of the research is to determine the opinions of the students who take the formation education with the intention of becoming a teacher. The study was carried out with a scientific pattern, one of the qualitative research methods. In the 2017-2018 academic year, 60 students in the Department of Educational Sciences were identified as study groups. The collection of the study data was provided by the interview form. Content analysis method used in analyzing the data collected by taking into consideration the opinions of prospective teachers. As a result of the research; pre-service teachers frequently commented on the fact that their first choice was in favor of teaching, and followed this with the doctors, sociologists, artists, lawyers, engineers, journalists, writers and psychologists. Students who are in the first place among the preferences of teaching, profession, choosing this profession; to experience the pleasure of the teacher, to love the profession, to raise a better generation, to love the profession, to love children, to train teachers of all professions, to be a profession in their dreams, to want to change the lives of others, to have a lot of holiday, to have a good time and to prepare the children for the future. the reasons are listed.
doi:10.26466/opus.677100 fatcat:elxtss2rcrcrze3f2iec4mgfmy