Reversible cerebral vasoconstriction syndrome: a clinical study of 11 cases

Makoto Takemaru, Shinichi Takeshima, Naoyuki Hara, Takahiro Himeno, Yuji Shiga, Jun Takeshita, Kazuhiro Takamatsu, Eiichi Nomura, Yutaka Shimoe, Masaru Kuriyama
2018 Rinsho Shinkeigaku  
doi:10.5692/clinicalneurol.cn-001143 pmid:29863100 fatcat:libpcqkyr5ffxdfaxyw6hzs2ui