TENDINŢELE DEZVOLTĂRII ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE POLITICII DE STAT CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ÎN CONTEXT NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL // THE TRENDS OF DEVELOPMENT AND THE MAIN FEATURES OF STATE POLICY ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL CONTEXT

Vitalie CAZACU
2016 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. Cercetarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în ultimele decenii atrage atenţia nu doar a savanţilor, ci şi a funcţionarilor de stat, implicaţi în procesul reglementării şi susţinerii afacerilor, precum şi a reprezentanţilor comunităţii de afaceri.Importanţa ÎMM este determinată, în primul rând, de importanţa sarcinilor, pe care acestea sunt capabile de a le soluţiona în economie şi în alte sfere ale activităţii sociale. În particular, ÎMM contribuie la dezvoltarea
more » ... ezvoltarea concurenţei; reacţionează flexibil la cererea ce se schimbă rapid; asigură, în mare măsură, ocuparea forţei de muncă, inclusiv în condiţiile de criză; oferă oportunităţi pentru autorealizarea cetăţenilor; creează premise pentru formarea clasei de mijloc, care asigură stabilitate în societate.Concomitent ÎMM contribuie la crearea proprietăţii private, elaborează şi implementează inovaţii, participă la export şi atrag investiţii. Abstract. The research activity of small and medium enterprises in recent decades gains not only scientists' attention but also government officials' views involved in the regulation and business support, as well as business community representatives. The importance of SMEs is determined, firstly, by the importance of the tasks that they are able to resolve in the economy and other spheres of social activity. In particular, SMEs contribute to the development of competition; react flexibly to rapidly changing demand; provide, largely, employment, including in crisis conditions; provide opportunities for citizens'self-realization; create prerequisites for the formation of the middle class, which ensures stability in society. Simultaneously SMEs contribute to the creation of private property, develop and implement innovations, participate in export and attract investment.
doaj:7f9ba7140602485d8531b5c01d7fad6e fatcat:tvpc3unu6ffthabvn36k77za3q