Pixel-level Intelligent Segmentation and Measurement Method for Pavement Multiple Damages based on Mobile Deep Learning

Jiaxiu Dong, Zhaonan Li, Zibin Wang, Niannian Wang, Wentong Guo, Duo Ma, Haobang Hu, Shan Zhong
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3121413 fatcat:jijtm2doffarpp5citc2wk655m