ON THE PROBLEMATIC ISSUES OF FURTHER IMPLEMENTATION OF THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT IN THE FIELD OF FOREIGN ECONOMIC REGULATION

В. В. Чайковська
2018 Odesa National University Herald Jurisprudence  
В. В. Ча йковська ка ндида т юридичних на ук, доцент Одеський на ціона льний університет імені І.І.Мечникова , ка федра а дміністра тивного та господа рського пра ва Фра нцузький бульва р, 24/26, Одеса , 65058, Укра їна ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПОДАЛЬШОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ «УКРАЇНА -ЄС» У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ста тті розгляда ються окремі проблеми модерніза ції зовнішньоекономічного за конода вства відповідно до вимог Угоди про а соціа цію між Укра їною та ЄС.
more » ... а водяться пропозиції впрова дження дієвих за собів технічного регулюва ння, що не шкодять економіці Укра їни, прискорення прийняття а ктів митного регулюва ння, спрощення режиму реєстра ції філій європейських суб'єктів господа рюва ння в Укра їні, а та кож вироблення інтерпрета ційних за са д за стосува ння пра вил СОТ у вза ємина х Укра їна -ЄС. Ключові слова : імплемента ція, Угоди про а соціа цію між Укра їною та ЄС, Європейський Союз, зовнішньоекономічне за конода вство. Поста новка проблеми. Не дивлячись на те, що пона д три роки відбува ються процеси імплемента ції в на ціона льне за конода вство Укра їни положень Угоди про а соціа цію між Укра їною та ЄС (да лі -УАЄС), говорити про оста точне вирішення існуючих проблем у цій сфері не доводиться. Це визна ють предста вники Уряду, про що свідчить оприлюднений Звіт про викона ння Угоди про а соціа цію між Укра їною та ЄС за 2017 рік [1]. Отже, ма ють бути здійснені вдоскона лення на ціона льного господа рсько-пра вового регулюва ння у сфері імплемента ції пра ва ЄС щодо зовнішньоекономічного регулюва ння. Ана ліз оста нніх досліджень та публіка цій. Окремі за га льнотеоретичні проблеми, пов'яза ні з а да пта цією на ціона льного за конода вства до пра вової системи ЄС, досліджува ли та кі вчені, як О. К. Вишняков, Т. М. Ана кіна , М. В. Трубіна , І. І. Крулько, Г. Г. Гернфельд. Водноча с дослідження суча сного ста ну модерніза ції зовнішньоекономічного за конода вства відповідно до взятих на себе Укра їною зобов'яза нь перед ЄС та його держа ва ми-члена ми є недоста тньо розкритим у на уці та потребує пода льших на укових розробок. Мета ста тті. Метою ста тті є вирішення окремих проблемних пита нь пода льшої імплемента ції Угоди про а соціа цію «Укра їна -ЄС» у сфері зовнішньоекономічного регулюва ння. Викла дення основного ма теріа лу. Одним із головних орієнтирів модерніза ції пра вового режиму зовнішньоекономічної діяльності (да лі -ЗЕД) в Укра їні на сьогодні є пра во Європейського Союзу (да лі -ЄС). Це визна -
doi:10.18524/2304-1587.2018.1(32).134152 fatcat:rnkd3thqkzavpisxjepngikmw4