SIMULATION AS AN INTERACTIVE METHOD OF EDUCATING FUTURE ECONOMICS SPECIALISTS
СИМУЛЯЦІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ

G. Kravchuk, Lviv Banking Institute of the NBU Banking University, T. Shevchuk, Lviv Banking Institute of the NBU Banking University
2019 Physical and Mathematical Education  
Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. СИМУЛЯЦІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ АНОТАЦІЯ Формулювання проблеми. Використання в навчальному процесі інтерактивних методів навчання є неодмінною умовою підготовки компетентного фахівця. Освітнє середовище ВНЗ, оснащене сучасними інформаційно-комунікаційними засобами, перетворює студента в активного учасника навчального процесу. Розвиток інформаційних технологій в освіті призвів до появи методу комп'ютерних симуляцій, які моделюють
more » ... яцій, які моделюють діяльність установ, керівниками яких стають студенти. Метою дослідження є аналіз стану розвитку методу симуляцій в університетах і бізнес-школах на заході та в українській економічній освіті, обґрунтування його ефективності та доцільності запровадження. Матеріали і методи. Використано методи аналізу монографічної, періодичної педагогічної літератури для з'ясування основних понять, концепцій дослідження; порівняльного аналізу сайтів, блогів, на яких учені, педагоги обмінюються досвідом використання комп'ютерних симуляцій в освіті. Результати. У статті визначено сутність основних категорій дослідження: симуляція, комп'ютерна симуляція, бізнес-симуляція. Розглянуто переваги та особливості методу комп'ютерних симуляцій. Проведено аналіз досвіду використання бізнессимуляцій, які є популярними в зарубіжних університетах і бізнес-школах. Охарактеризовано закордонні бізнессимуляції, застосовування яких дає можливість відточувати навички ведення бізнесу та прийняття рішень. Визначено економічні дисципліни, при викладанні яких слід використовувати бізнес-симулятори, що дозволить оновити освіту і вивести на ринок нових випускників бізнесу. Висновки. Бізнес-симуляції -це ефективний метод навчання, який скорочує відстань між теорією та практикою. Він надає можливості для вирішення комплексу освітніх проблем і протиріч в українських вищих навчальних закладах, зокрема, економічного профілю. Подальшого дослідження потребує вивчення досвіду використання бізнес-симуляційних ігор у ВНЗ та бізнес-школах світу. КЛЮЧОВІ СЛОВА: симуляція, комп'ютерна симуляція, бізнес-симуляція, інформаційні технології, навчальний процес, професійна освіта. ВСТУП Постановка проблеми. Використання в навчальному процесі інтерактивних методів навчання є неодмінною умовою підготовки компетентного фахівця. Освітнє середовище ВНЗ, оснащене сучасними інформаційнокомунікаційними засобами, не лише забезпечує доступ до будь-якої інформації, а й кардинально змінює роль студента, перетворюючи його в активного учасника навчального процесу. Сьогодні вчитель, викладач, професор втратили своє право бути джерелом інформації. Їм доводиться завойовувати увагу студентів, доводити, що вони цієї уваги варті. Аналіз актуальних досліджень. Деякі науковці (Ефимова, 2010; Бушуев&Білощицький, 2014) вбачають вирішення проблем і протиріч української вищої освіти в трансформації процесу освіти на якісно новий високий рівень за рахунок активізації наукових досліджень. Це знаходить своє відображення в тотальному захопленні аналізом різних наукометричних баз даних. На думку авторів Лук'янова Д. В., Гогунського В. Д., Колеснікова А. Е., яка базується на їхньому практичному досвіді розроблення нових навчальних програм, освітніх стандартів і створення нових спеціальностей, вирішити цю проблему можуть лише нові, такі, що кардинально відрізняються за своєю логікою, форми організації освітнього процесу, педагогічні методи й інструменти (Лук'янов&Гогунський&Колесніков, 2016; Колесников&Миколюк&Гогунский, 2015). Піраміда навчання («Dale's cone of experience»), створена на базі досліджень професора Едгара Дейла та його послідовників, наглядно ілюструє ефект від різних методів навчання (рис. 1) та показує в якому напрямі необхідно
doi:10.31110/2413-1571-2019-020-2-010 fatcat:usuwyukowramxnoiztn6dlnuyu