BRONKOSKOP‹ SIRASINDA H‹POKSEM‹ VE OKS‹JEN GEREKS‹N‹M‹N‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER

Serdar Erturan, Ali Nihat, Annakkaya Özlem, Saniye ‹çmel‹, Elif Altu⁄, Benan Müsell‹m, Bülent Tutluo⁄lu, Günay Aydin Tosun, Mustafa Yaman
unpublished
ÖZET Fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB) uygulaması sırasında geliüen oksijen desatürasyonunun derecesini, uygulamaya ait faktörleri ve hastaların solunumsal parametreleriyle iliükisini saptamak amacıyla 55 hasta çalıümaya alındı. FFB uygulamasıyla tüm hastalarda pulse oksimetre ile oksijen satürasyonunda (SpO 2) düüme saptandı (ortalama % 8.5). FVC deùeri ile SpO 2 'deki düüüü arasında anlamlı iliüki (p= 0.023) saptandı. SpO 2 deùeri % 90'ın altına inen 26 olgu ile % 90 ve üzerinde kalan 29
more » ... üzerinde kalan 29 olgu arasında yaü, cins, içilen sigara miktarı, FVC, FEV , PaO 2 , FFB uygulama süresi ve verilen lavaj sıvısı miktarları yönünden anlamlı fark yoktu. Bu nedenle FFB uygulanan tüm hastalarda iülem süresince SpO 2 deùeri izlenmelidir. Anahtar kelimeler: Bronkoskopi, koniplikasyon, hipoksemi. In order to evaluate the severity of oxygen desaturation during the flexible fiberoptic bronchoscopy (FFB) to determine the interventional factors and the relation of these factors with pulmonary functional parameters 55 patients were included in our study.. The interventional factors and the relation of these factors with patients' pulmonary function parameters were also determined. Arterial oxygen desaturation (SpO 2) measured by pulse oxymeter decreased after FFB procedure in all patients (mean 8.5 %). There is a statistically significant correlation between the FVC value of patients and the amount of decrease in SpO 2 (p= 0.023). These cases were divided into two groups, Group I (n= 26) with SpO 2 < 90% and the others (n= 29) SpO 2 90%. There is no difference between these groups according to age, sex, cigarette smoking, FVC, FEV , PaO 2 , the duration of FFB procedure and the amount of given lavage fluid. Our results suggest that SpO 2 must be closely monitored for all FFB performed patients. G‹R‹fi Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB), günümüzde pnömoloji alanında en sık kullanılan invazif bir yöntemdir. Akut solunum yetmezliùi, kardiyak aritmiler, hemoptizi ve pnömotoraks gibi majör komplikasyon oranları %'in altında olup güvenilir bir tanı ve tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir(). FFB uygulaması sırasında arteryel oksijen basıncında (PaO 2) ortalama 5-20 mmHg düüme olduùu bildirilmiütir (2,3). Hipoksemi de önemli bir komplikasyon olan kardiyak aritmilere neden olmaktadır (4). Bu nedenle oksijen satürasyonunun % 90'ın üzerinde tutulması, komplikasyon geliüme olasılıùını azaltır. Çalıümamızda FFB sırasında oluüan oksijen desatürasyonunun derecesini saptamak, iülemle ilgili faktörlerle ve hastaya ait solunumsal parametrelerle iliükisini araütırmak amaçlandı.
fatcat:l5xo2snwanf45j6pltkqqvta7e