Serum C-reactive protein as a biomarker in the Ischemic stroke: A meta-analysis [report]

Jinlu Xie, Huzhou University, Tao Li, Tingting He, Hongwei Yu, Fangcheng Fan, Shuaibing He
2021 unpublished
To cite: Xie et al. Serum Creactive protein as a biomarker in the Ischemic stroke: A metaanalysis. Inplasy protocol 2021110004.
doi:10.37766/inplasy2021.11.0004 fatcat:xhboyne4vzfw5dgsutuqgjdg2u