Kollektive elektronische Anregungen strukturierter Silberschichten [article]

Torsten Hildebrandt, University, My, University, My
2020
[no abstract]
doi:10.15488/9531 fatcat:d7a6ld35rbfabc6taci2cpjtma