Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατερίνα Λάζαρη, Χαράλαμπος Μουζάκης, Γεώργιος Κουτρομάνος
2015 Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
Η παρούσα έρευνα διερευνά τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 23 μαθητές της Δ΄ τάξης από μια αστική περιοχή της Αττικής καθώς και η εκπαιδευτικός της τάξης. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από συστηματική καταγραφή και μελέτη των συμβάντων αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του Edmodo. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποικίλες
more » ... επιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και μαθητών μεταξύ τους στο περιβάλλον του Edmodo. Κύριο χαρακτηριστικό των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι ο ενεργός ρόλος των μαθητών μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάρτηση και τον σχολιασμό απόψεων καθώς και τη διαμοίραση πηγών. Η ανάγκη της βαθύτερης μελέτης της επίδρασης των αλληλεπιδράσεων αυτών στον κοινωνικό και γνωστικό τομέα επισημαίνεται στα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.
doi:10.12681/icodl2015.54 fatcat:mde57dk3lrf3pk5zgsiwlkobi4