VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thị Kim Quế, Trần Trương Gia Bảo
2020 Tạp chí Nghiên cứu dân tộc  
B ằng việc sử dụng một số phương pháp cơ bản như kế thừa, phân tích tài liệu và các thao tác tổng hợp, so sánh, bài viết đã làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ ở cơ sở của Việt Nam hiện nay. Thông qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát huy dân chủ ở cơ sở của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa: Truyền thông đại chúng; Dân chủ; Phát huy dân chủ ở cơ sở.
doi:10.25073/0866-773x/476 fatcat:4ewlq6ywznc6perxvaqofuzmru