Život na gradskoj margini: Zdravstveni, socijalni i prehrambeni aspekti življenja u Beogradu 1919–1941

Vladimir Abramović
2014 Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae  
Apstrakt: Beograd nakon Prvog svetskog rata postaje glavni grad i prestonica jedne velike nove države -Kraljevine SHS/Jugoslavije. To je za posledicu imalo veliki i nagli priliv stanovništva, čime je postojeći stambeni fond postao neodgovarajući. Za prve posleratne godine je bilo karakteristično naglo bujanje građevinske aktivnosti, međutim, ta izgradnja nije bila dovoljna da se novopridošli stanovnici adekvatno smeste. Kao prirodna posledica takvog razvoja događaja, došlo je do opadanja
more » ... ta života na higijenskom, zdravstvenom i prehrambenom planu, što je većinu stanovnika Beograda gurnulo ispod granice siromaštva i na egzistencijalnu marginu. Rad se rukovodi željom da baci svetlo na uslove života u međuratnom Beogradu sa zdravstvenog, socijalnog i prehrambenog stanovišta, odnosno da pruži otrežnjujući pogled na Beograd potkrepljen savremenim statistikama i fotografi jama, koje ga prikazuju kao grad stambeno nezbrinutih i siromašnih stanovnika.
doi:10.25106/ahm.2014.0310 fatcat:ul5thbexjvbsnpipag23xzd7p4