Η εγγύηση του Αστικού Κώδικα (άρθρα 847-870), ως μέσο εξασφάλισης των απαιτήσεων του δανειστή:

Κωνσταντίνος Ιωάννη Αμπλιανίτης
2013
Αντικείμενο της παρούσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο θεσμός της εγγύησης του αστικού κώδικα, ως μηχανισμού εξασφάλισης των απαιτήσεων του δανειστή. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης, περιγράφεται η έννοια και η οικονομική σημασία της εγγύησης, η νομική φύση του θεσμού και τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εγγύησης. Αναπτύσσονται, περαιτέρω, οι περιπτώσεις ακυρότητας της σύμβασης εγγύησης καθεαυτής, καθώς και οι περιπτώσεις ακυρότητας συγκεκριμένων όρων που
more » ... εσαν περιεχόμενο της σύμβασης. Ακολουθεί, στο δεύτερο κεφάλαιο, ανάλυση των ειδικότερων αρχών και κανόνων που διέπουν την τριμερή, τριπολική έννομη σχέση μεταξύ δανειστή, πρωτοφειλέτη και εγγυητή. Με βάση τους κανόνες αυτούς, οριοθετείται η άμυνα του εγγυητή, όταν αυτός ενάγεται από το δανειστή. Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης, εξειδικεύονται οι γενικοί και ειδικοί λόγοι απόσβεσης της ευθύνης του εγγυητή, ενώ, στη συνέχεια, εντοπίζεται το κεντρικό σημείο στο οποίο διαφοροποιείται η εγγύηση από τις άλλες συμβάσεις που αναλύονται στον αστικό κώδικα ή καθιερώνονται από τη συναλλακτική πρακτική. Εξετάζεται, τέλος, η λειτουργία της εγγύησης, στο πλαίσιο της σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και στο πλαίσιο του δικαίου της πτώχευσης. Εν κατακλείδι, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν, και σε ποιο βαθμό, ικανοποιεί, τελικά, η εγγύηση τα συμφέροντα του δανειστή.
doi:10.26262/heal.auth.ir.133999 fatcat:ckdveokzuzgvppilwm6xb6bagq