PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AT OBESITY CONSIDERED AGE AND GENDER FEATURES
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ(ВІНЦЕВОЇ) ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ПРИ ОЖИРІННІ З ВРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ ТА ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Natalja Chmyr
2018 Proceedings of the Shevchenko Scientific Society Medical sciences  
Мета. Визначити критерії діагностики хронічної ішемічної(вінцевої) хвороби серця (ХІХС) при метаболічному синдромі (МС) з ожирінням з врахуванням статі та віку. Матеріал і методи. Було обстежено 138 пацієнтів з МС на фоні ожиріння II -IIІ ступенів з попереднім діагнозом ХІХС. Перша група -чоловіки віком 28-40 років, друга група -чоловіки 40-70 років. Третя група жінки 30-40 років, четверта група -жінки віком 40-70 років. Пацієнтам визначали рівень пролактину, кортизолу, вільного тироксину(fT4),
more » ... тиреотропного гормона гіпофізу (ТТГ), а також величини ліпідного спектра й ехокардіографії. Результати. У пацієнтів першої, другої та четвертої груп простежувалося підвищення рівня ліпопротеїдів низької щільності(ЛПНЩ), тригліцеридів(ТГ), ліпопротеїдів дуже низької щільності(ЛПД-НЩ), загального холестерину(ЗХС), а також зниження ліпопротеїдів високої щільності(ЛПВЩ). Згідно з результатами ехокардіографії, пацієнти вищезазначених груп, де було підтверджено ХІХС, характеризувалися збільшенням товщини задньої стінки лівого шлуночка(ЗСТЛШ), товщини міжшлуночкової перегородки(МШП), кінцево-діастолічного розміру лівого шлуночка(КДРЛШ) та лівого передсердя(ЛП). У третій групі, без ознак ХІХС, при аналізі ліпідного спектра спостерігалось лише підвищення рівня ТГ і ЛПДНЩ. Аналізуючи ехокардіографічні дані, у цих пацієнтів дилатація ЛП і збільшення товщини МШП свідчило про розвиток метаболічної кардіопатії, характерної для метаболічного синдрому. Оцінюючи результати дослідження гормонів, у третій групі виявлено підвищення рівня пролактину, кортизолута ТТГ. Підвищення рівня ТТГ спостерігалось у другій і четвертій групах, на відміну від першої групи, де кількість ТТГ відповідала контролю. У першій, другій і четвертій групах пацієнтів рівень пролактину достовірно не відрізнявся від контролю. Виявлено гендерні відмінності при порівнянні першої та третьої групи: підвищення ТТГ і пролактину у жінок третьої групи, при нормальних рівнях вищезазначених гормонів у чоловіків першої групи. У другій і четвертій групах спостерігалось підвищення рівня ТТГ за нормального вмісту пролактину. Висновки. Отже, за результатами досліджень чотирьох груп можна констатувати, що підвищений вміст пролактину у третій групі збігається з відсутністю у цих пацієнтів ХІХС і може слугувати діагностичним маркером зазначеної патології. Ключові слова: метаболічний синдром, пролактин, тиреотропний гормон. Aim. Diagnostic criteria of chronic coronary artery disease (CAD) with metabolic syndrome (MS) in case of obesity were singled out in the research. Gender and age were considered as well. Material and methods. 138 patients with MS and II -IIІ degree obesity with a preliminary diagnosis of CAD were examined. The fi rst group was represented by individuals aged 28-40, the second group was represented by patients aged 40-70. The third group was represented by 30-40-year old female patients and the fourth group -by 40-70-year-old female patients. Levels of prolactin, cortisol, free thyroxine (fT4), thyroid-stimulating hormone (TSH), lipid spectrum, were determined for all patients. Ultrasonography of the heart was also taken into account. According to the results of the study of lipid metabolism, increase of low-density lipoprotein cholesterol (LDL CH), triglycerides (TG), very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL CH), total cholesterol (TCH), coeffi cient of atherosclerosis (CA) and decrease of high-density lipoprotein cholesterol (HDL CH) were observed in patients of 1, 2 and 4 groups. Results. Left ventricular posterior wall thickness (LVPWT), interventricular septal thickness (IVST), left ventricular end-diastolic size (LVEDS) and left atrium anteroposterior dimension (LA) were enlarged in patients of 1, 2 and 4 groups (diagnosis of chronic CAD was confi rmed) according to results of echocardiography. According to the results of lipid spectrum study, high levels of TG and VLDL were observed in patients of the 3rd group (diagnosis of chronic CAD was not confi rmed). According to ultrasonography results, increased IVST and LA dilatation indicated the development of metabolic cardiopathy in patients of this group. Increased levels of prolactin, cortisol, and TSH were observed in patients of group 3. An increased of level of TSH was observed in the second and fourth groups, unlike the fi rst group, where the level of TSH was normal. Prolactin level was within normal limits in groups 1, 2, 4. High levels of TSH and normal levels of cortisol were recorded in groups 2 and 4, in contrast to group 1, which had a normal TSH level and increased cortisol level. Gender differences in the fi rst and third group: increased TSH and prolactin levels for women of the 3rd group and normal levels of these hormones for men of the 1st group. Increased levels of TSH with normal content of prolactin were observed in the second and fourth groups. Conclusions. During the estimation of research results, it may be stated that the increased prolactin level in group 3 concurs clinically with the absence of CAD and can serve as a diagnostic marker of this condition.
doi:10.25040/ntsh2018.01.09 fatcat:ekqlnmwwczeubctc5q6ssmuieu