COMPETITIVENESS OF POLISH ROAD TRANSPORT ON THE EUROPEAN MARKET
Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim

Augustyn Lorenc
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim Kody JEL: R41, L91, L87 Słowa kluczowe: rynek usług przewozowych, tendencje rozwojowe rynku TSL, aspekty ekonomiczne Streszczenie. W artykule skupiono się na pokazaniu pozycji Polski i polskich przewoźników na tle rynku europejskiego. Jednym z celów publikacji była ocena szans polskich przewoźników drogowych na rynku europejskim oraz wskazanie czynników decydujących o powodzeniu prowadzenia firmy transportowej na rynku. Według
more » ... tatystyk Eurostat pod względem pracy przewozowej Polska znajduje się na drugim miejscu w Europie, natomiast pod względem przewożonej masy ładunków -na miejscu czwartym. Taka sytuacja pokazuje, że polskie firmy transportowe prowadzą agresywną strategię wejścia na rynku zagraniczne i konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności przewozów. W artykule omówiono tendencje rozwoju rynku europejskiego, a także aspekty ekonomiczne związane z działalnością gospodarczą polskich przewoźników. Przedstawione zostały szanse i zagrożenia dla polskich firm z branży TSL, jak i przewidywania odnośne do dalszego ich rozwoju. Wprowadzenie Celem artykułu jest przedstawienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw transportu drogowego na rynku przewozu ładunków w Europie. Sektor usług w Polsce ciągle się rozwija, co widoczne jest w przyroście wartości dodanej brutto (WDB), która opisuje przyrost wartości dóbr w danym czasie. Usługi transportowe zajmują drugą pozycję i ich udział w wartości dodanej brutto ciągle wzrasta. Podstawowe cechy transportu
doi:10.18276/epu.2018.130-08 fatcat:sygu5sjnezfrjj3fhntswhyzha