Activism in Digital Media: Opportunities and Limitations of New Class Relations
Dijital Medya Aktivizmi: Yeni Sınıfsal İlişkilerin İmkan ve Sınırları

Serdar NERSE
2020 Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Çalışmanın Türü: Araştırma Öz Dijital kullanımların zamanla sınıfsal özellik ve farklılıkları düzleştirdiği iddia edilmektedir. Bu iddiadan hareketle, çalışmada dijital aktivizmin yeni sınıfsal ayrımlar üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Dijital araç ve platformların kullanım sürecinde ortaya çıkan hiyerarşik konumlanma, tabakalaşma biçimleri ve sınıfsal yapıya dair bir analiz gerçekleştirilmiştir. Geleneksel ve dijital bileşenlerin hiyerarşik konumlanma ve sınıfsal yapıdaki
more » ... sınıfsal yapıdaki görünümlerinin karşılaştırılması örnek bir eylemle değerlendirilmiştir. Çalışmada, "İşgal Hareketi"ndeki tabakalaşma ve sınıfsal biçimlenmesi, Twitter'daki ifadelerle (hashtagler) ortaya çıkarılmıştır. İfadelerde gömülü mesaj ve diğer karakteristik özellikler içerik analiziyle kategorileştirilmiştir. Söz konusu ifadelerle ilgili tüm içerikler tweetreach, twitonomy ve hashtags.org sonuçlarıyla analiz edilmiştir. Politik istikrarsızlık, formel/informel ilişkilerde meşruiyet paradoksu, siyasi tutumlar ve ideolojik görünümlerle dijital kolektif eylemlerin geleneksel bileşenlerin üstüne oturduğu ve hiyerarşik konumlanmayla sınıfsal bir yapının ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dijital Sosyoloji, Medya, Hiyerarşi, Sosyal Tabakalaşma, Sınıf. Abstract It is claimed that the digital usages have flattened the class features and differences over time. Based on this claim, the study aims to investigate the effects of digital activism on new class distinctions. An analysis of the hierachical positioning, stratification patterns and class structure resulting from the use of digital tools and platforms has been carried out. The comparison of traditional and digital components' hierarchical positioning and their appearance in class structure were evaluated by an example action. In the study, the stratification and classification of the "Occupation Movement" were revealed with the expressions (hashtags) on Twitter. Embedded messages are categorized by content analysis, and all content is analyzed with tweetreach, twitonomy and hashtags.org results.It is concluded that traditional components sit on digital ones and a class structure emerges with hierarchical positioning.
doi:10.9775/kausbed.2020.033 fatcat:csz34bmm4vcx5e3eli37aawypm