METHODOLOGY OF THE REGION'S INVESTMENT-AND-INNOVATION RANKING AND IMAGE ASSESSMENT

Svitlana Filyppova, Decon, A Hanna, In Smokvina, Assoc Economics, Prof
unpublished
Філиппова С.В., Смоквіна Г.А. Методика оцінюван-ня інвестиційно-інноваційного рейтингу та іміджу регіону. Досліджується інвестиційно-інноваційний імідж регіону. Особлива увага приділена оцінці рейтингу формування інвестиційно-інноваційного іміджу як важливого фактора економічного росту. Проведено аналіз сучасних методів оцінки інвестиційної привабли-вості регіону, що дозволив рoзpoбити аналітичні інструменти придатні для визначення реальної можливості забезпечення пріоритетів подальшого
more » ... ійно-інноваційного розвитку. Ключові слова: імідж, рейтинг,інвестиції, інновації, привабливість, аналіз, ефективність, підприємство, оцінка,податки Филиппова С.В., Смоквина А.А. Методика оценки инвестиционно-инновационного рейтинга и имиджа региона. Исследуется инвестиционно-инновационный имидж региона. Проведен анализ современных методов оценки инвестиционной привлекательности региона, позволивший разработать аналитические инструменты пригодные для определения реальной возможности обеспечения приоритетов дальнейшего инвестиционно-инновационного развития. Ключевые слова: имидж, рейтинг, инвестиции, инновации, привлекательность, анализ, эффективность, предприятие, оценка, налоги Filyppova S.V., Smokvina H.A. Methodology of the region's investment-and-innovation ranking and image assessment. Considered and investigated innovative investment image of the region. Special attention is given to the evaluation rating for investment and innovation image as an important factor of economic growth. The analysis of modern methods of evaluation of investment attractiveness of the region, allowed to develop analytical tools suitable for the determination of the real possibility of providing priority to further investment and innovation development.
fatcat:gswban2ijjdwpcousou64i6uhi