Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia wrongful life

Marta Soniewicka
unpublished
Wprowadzenie W niniejszym artykule będę rozważać prawne, filozoficzne i etycznospołeczne aspekty roszczenia wrongful life 1 . Jest to nowego typu roszczenie, które pojawiło się w orzecznictwie amerykańskim i upowszechniło w Stanach Zjednoczonych na skutek rozwoju nowoczesnych technik medycznych, umożliwiających badania prenatalne i zwiększających możliwości kontrolowania procesu prokreacyjnego. Z czasem roszczenie to zaczęło pojawiać się również w innych krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii,
more » ... kiej Brytanii, Francji, Niemczech), wywołując wszędzie silne kontrowersje. Nie wchodząc bliżej w genezę roszczenia wrongful life, która doczekała się sporej literatury, również w polskim piśmiennictwie 2 , przejdę od razu do przedstawienia definicji omawianego roszczenia, wprowadzając jednocześnie rozróżnienia terminologiczne, konieczne dla zrozumienia pojęcia. Roszczenie wrongful life sensu largo to roszczenie przysługujące dziecku w związku z przyjściem na świat w stanie pokrzywdzenia 3 . Roszczenie wrongful life sensu stricto dotyczy zaś sytuacji przyjścia na świat w stanie pokrzywdzenia fizycznego lub psychicznego (koncentruje się jedynie na kwestiach natury zdro-
fatcat:vzg7jzsh5bajldoijsk4eygzpe