STRATYFIKACJA TERMICZNA W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE POWIETRZA W WIOSENNE NOCE PRZYMROZKOWE NA STACJI SGGW URSYNÓW Dariusz Gołaszewski

Zakład Meteorologii, Klimatologii, Inŝynierii Katedra, Wodnej, Rekultywacji Środowiska
2004 Acta Agrophysica   unpublished
S t r e s z c z e n i e. W pracy wykorzystano dziewięcioletni materiał badawczy okresu wiosny (IV, V) z lat 1994-2002. Pomiary prowadzono na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW. Na podstawie zgromadzonych danych, odnoszących się do wiosennych nocy z przymrozkami radiacyjnymi oraz adwekcyjno-radiacyjnymi-przedstawiono: średnie przebiegi temperatury powietrza i gruntu oraz zachmurzenia i prędkości wiatru a takŜe profile pionowe temperatury oraz terminy pojawiania się i zaniku rozpatrywanych
more » ... rozpatrywanych przymrozków w 21-metrowej, analizowanej warstwie powietrza. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, Ŝe rozwarstwienie temperatury zimnego powietrza w wiosenne noce z przymrozkami radiacyjnymi jest znacznie silniejsze od występującego w czasie nocy z przy-mrozkami adwekcyjno-radiacyjnymi. Przymrozki radiacyjne charakteryzują się takŜe niŜszą tempe-raturą minimalną oraz wielokrotnie niŜszym zasięgiem pionowym warstwy powietrza zimnego. S ł o w a k l u c z o w e : temperatura powietrza, profile pionowe, przymrozki WSTĘP Praktycznie kaŜdego roku przymrozki powodują znaczne szkody w uprawach rolnych. Z tego powodu ochrona roślin uprawnych przed przymrozkami od dawna jest jednym z waŜniejszych problemów zajmujących agrometeorologów i rolników. Do ciągle jeszcze nie do końca poznanych zagadnień związanych z przymrozkami naleŜy ocena stopnia zagroŜenia róŜnego typu upraw w poszczególnych regionach kraju. Dzieje się tak dlatego, Ŝe uszkodzenia roślin zaleŜą nie tylko od ich mrozoodporności, fazy rozwojowej czy terminu wystąpienia przymrozku [1], lecz takŜe od czasu trwania, prędkości narastania i zanikania oraz wysokości warstwy powietrza objętej przymrozkiem o intensywności uszkadzającej roślinę uprawną.
fatcat:mya6f7lttreinpzcpfcshmor24